Educatief partnerschap

Hieronder leest u meer over ons contact met ouders. Dit gaat op twee manieren. Mondeling en schriftelijk.

Mondelinge contacten tussen ouders en school

Het team van het Kompas hecht veel waarde aan een goed contact met alle ouders/opvoeders. 
Alleen samenspel tussen school en gezin kan leiden tot een fijne leef- en werksfeer in de school.
We spreken daarom over educatief partnerschap.

1. Direct contact tussen ouders en school
  a. Contact na schooltijd

Mocht u met een vraag zitten of een probleem willen be­spre­ken met de leerkracht van uw kind, wacht hier dan niet te lang mee. 
Loopt u na schooltijd gewoon de school binnen of belt u even (liever niet vlak voor schooltijd, omdat dit op praktische pro­blemen stuit).

 

b. Ouderbezoek

In principe vindt een huisbezoek alleen plaats voor leerlingen van groep 1 ca. 6 weken voordat uw kind naar de basisschool gaat. 
(U kunt hierover meer lezen op onze website onder ‘protocollen’) 
Daarnaast kan een huisbezoek plaatsvinden op verzoek van de leerkracht of de ouders. 
Als een leerkracht en/of de ouders van me­ning zijn, dat er redenen zijn om uitgebreid over het kind te praten, zal hij/zij een af­spraak ma­ken voor een huisbezoek.

 

2. Rapportbespreking, tienminuten­gesprekken, oudervertelgesprekken en inloopuur

Bij de uitreiking van het eerste en tweede rapport is er een rapportbespreking met de ouder(s) gepland. We vinden het erg belangrijk dat ou­der(s) hiervan gebruik maken. We bespreken het rapport eerst met de ouder(s) voordat we het aan het kind meegeven. Achter elke beoordeling ligt een verhaal nietwaar ?

Naast de rapportbesprekingen hebben we twee keer per jaar een inloopavond. Tijdens een inloopavond kunt u, samen met uw kind, het gemaakte werk in de klas komen bekijken.

Daarnaast ontvangen de ouders twee keer per cursusjaar een uitnodiging voor een tien-minutengesprek. Tijdens dit gesprek vindt een tussentijds verslag plaats van de door uw kind behaalde resultaten.

Elk cursusjaar starten we met de oudervertelgesprekken. Deze gesprekken vinden plaats in de tweede week na de zomervakantie. Elk cursusjaar worden leerlingen middels 'warme overdracht' doorgegeven en doorgesproken met de volgende leerkracht. Dat op zich is waardevol. Toch zijn we van mening dat ouders ook deskundigen zijn in dezen. Daarom deze nieuwe opzet.
Tijdens oudervertelgesprekken vertellen ouders over hun kind(eren). De leerkracht luistert en stelt verhelderingsvragen. Doel is om zo een nog duidelijke beeld van het kind te krijgen. 
(Het is dus niet communicatie vanuit de school naar de ouders, maar juist omgekeerd: vanuit de ouders naar de school.)

 

3. Ouderavonden

We willen ook dit cursusjaar  ouderavonden houden. 

  • Informatie-avond

De eerste keer is de zogenaamde ‘informatieavond’. 
Er is op die avond gele­gen­heid om kennis te maken met elkaar en om specifieke informatie te krijgen over de gang van zaken in de klas van uw zoon/dochter. 
U ontvangt hiervoor een uitnodiging. 
In de nieuwsbrief kunt u hierover meer lezen.

  • Oudervertelgesprekken

Tijdens deze avond vertelt u als ouders aan de leerkracht veel over uw kind(eren).
Als extra hulp daarbij hebt u vooraf een formulier ontvangen wat u vooraf in kunt vullen. Zo vergeet u niets.
Door wat u vertelt leert de leerkracht uw kind(eren) nog beter kennen.
Meer informatrie hierover vindt u in de nieuwsbrieven.

  • Inloopuren

Uw kind laat aan u zien waar het de laatste periode aan gewerkt heeft. 
het is niet de bedoeling om dan de vorderingen van uw kind met de leerkracht te bespreken.
Meer informatrie hierover vindt u in de nieuwsbrieven.

  • Tien-minutengesprekken

Als ouder(s)/verzorger(s) bent u in de gelegenheid om zich te laten informeren over de vorderingen van uw kind(eren). Een soort tussentijdse rapportage.
U wordt hiervoor uitgenodigd. Het staat u vrij hiervan gebruik te maken.

  • Rapport-gesprekken

Wij vinden het belangrijk dat alle ouders zich danlaten informeren over de vorderingen van hun kind(eren).
Daarom worden alle ouders volgens een ingeroosterd. Vooraf kunt u aangeven wat uw wensen zijn t.a.v. de dag en tijdstip.
U ontvangt een persoonlijke uitnodiging hiervoor via e-mail..
 

4. Spreekuur

Maandelijks staat op de eerste maandag van de maand tijd ingeruimd voor spreekuur met de directeur.
Deze momenten zijn ook opgenomen in de jaarkalender.
Natuurlijk kunt u ook op andere momenten een gesprek met de directie aangaan.
Mocht daarvoor op dat moment onvoldoende tijd zijn, dan maken we een (nieuwe) afspraak.

 

5. KindPunt-Academie

Een aantal keren per jaar worden er informatieve avonden georganiseerd voor alle ouders van de scholen van de stichting KindPunt. Deze avonden staan in het teken van één bepaald thema. Meestal wordt hier een gastspreker voor uitgenodigd.
De locatie verschilt per activiteit.
In de nieuwsbrieven, website, facebook en middels gerichte mailing e.d. wordt u op de hoogte gehouden van dit soort avonden.
Het staat u vrij om hieraan deel te nemen.

 

6. Weekopeningen
in onderstaand rooster kunt u zien wanneer de klas van uw kind(eren) de weekopening verzorgd.
Weekopeningen vinden plaats in de speellokalen op dinsdag van 8.30-9.15 uur (max.)
We vinden het fijn als er een ouder van elk kind bij aanwezig is.

groep 7-8

 

groep 5-6

 

groep 3-4

 

groep 1-2

 

datum

groep

datum

groep

datum

groep

datum

groep

7-sep

8C

14-sep

5A

21-sep

3B

28-sep

 

5-okt

8B

12-okt

6A

2-nov

4A

9-nov

1A

16-nov

7Y

23-nov

6B

30-nov

3A

18-jan

1B

25-jan

7B

1-feb

5B

8-feb

3C

15-feb

2A

8-mrt

7A

15-mrt

6C

22-mrt

4B

29-mrt

2B

5-apr

8A

12-apr

5C

17-mei

4C

24-mei

1C/2C

reserve

14-jun

7C

       

21-jun

1D

 

Schriftelijke contacten tussen ouders en school 

Het team van het Kompas hecht veel waarde aan een goed contact met alle ouders/opvoeders.
Alleen samenspel tussen school en gezin kan leiden tot een fijne leef- en werksfeer in de school.
We spreken daarom over educatief partnerschap.

Schriftelijke contacten kunnen in diverse vormen plaatsvinden.
Hier treft u kort onze omschrijvingen van deze vorm van communicatie aan.
Als school willen we nadrukkelijk stellen dat mondelinge communicatie voor ons van grote waarde is. 
Dit zullen en willen we niet verlie­zen. 
 

a. E-mail 

Via ons administratie-systeem kunnen we ouder(s) en/of verzorger(s) individueel, middels groepsmailing en/of schoolmailing informeren. 
Dit zal daar waar nodig toegepast worden.
E-mail is in onze ogen een officieel communicatiemiddel.
Klik hier voor het e-mailadres van school.
We hechten waarde aan een open communicatie die in onze ogen het makkelijkst plaats vindt via gesprek(ken). 
 

b. Nieuwsbrief

Elke dinsdag wordt de nieuws­brief middels mail verstuurd naar alle ouders/verzorgers. 
Hierin staat alle actuele informatie met be­trek­king tot de school, re­gelmatig aangevuld met kindertekeningen en verslagen van acti­vitei­ten. 
Uw e-mail-adres zal bij verzending voor an­de­ren niet zichtbaar zijn.
Iedere week staat de nieuwsbrief ook op de website van de school. Hier vindt u alle recente nieuwsbrieven.
 

c. Rapporten

Het doel van de rapportage is de ouders op de hoogte stellen van de ontwikkeling van hun kind op school en daarvan een zo dui­de­lijk en compleet mogelijk beeld te geven.
Alle kinderen krijgen in februari en juni hun rapport mee. 
Aan de linkerkant van het rap­port worden de resultaten op cognitief ge­bied weergegeven. 
De rechterkant van het rapport is voor de verslaglegging van de so­ciaal emo­tionele ontwikkeling.
 

d. Jaarkalender

Aan het begin van het schooljaar ontvangt elk ge­zin een jaarkalender op A4-formaat. (Deze kunt u ook vinden in de jaarlijkse schoolgids.)
Op onze website treft u ook de jaarkalender aan. 
Op beide kalenders staan alle be­langrijke data vermeld m.b.t. de diverse acti­viteiten in en om de school. 
De websitekalender wordt regelmatig bijgewerkt.
 

e. 'Need to Know'
  • Aan het begin van het schooljaar ontvangt elk ge­zin een informatieve brief waarin heel kort de belangrijkste praktische zaken van onze school worden aangegeven (zoals schooltijden/gymtijden/eten&drinken rond de pauze/groepsindeling e.d.).
  • Aan het begin van het schooljaar ontvangt elk ge­zin een schoolgids met informatie betreffende het komende cursusjaar. Deze wordt digitaal aan de ouders verzonden. U kunt de schoolgids ook vinden op onze website.

Klassenlijst ('Nice to Know')

  • Aan het begin van het schooljaar ontvangt elk ge­zin een overzichtslijst met NAW-gegegevens van de groep(en) van de leerlingen van zijn/haar kind(eren). Wanneer er sprake is van gegevens welke niet mogen worden gegeven, zullen deze niet worden vermeld op de groepslijst.