Bestuursvorm KindPunt

Bestuursvorm KindPunt

In het kader van de wet Goed Bestuur moet een schoolbestuur de functies van ‘bestuur’ en ‘intern toezicht’ te scheiden.  
KindPunt werkt m.i.v. 1 augustus 2012 met een Raad van Toezicht (RvT), die als taak heeft erop toe te zien dat de doelen van KindPunt  worden gehaald en onaanvaardbare risico’s worden vermeden.
De toezichthoudende bevoegdheden zijn neergelegd bij de Raad van Toezicht. 
De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven personen. 
Zo mogelijk bestaat de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht uit ouders/verzorgers van kinderen, die op de kindcentra van KindPunt zitten.
Bij een vacature voor de RvT kunnen kandidaten solliciteren n.a.v. een advertentie, die o.a. via de scholen wordt verspreid. 
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) heeft het recht op een bindende voordracht voor 1 zetel in de Raad van Toezicht.
De bestuursrol wordt uitgevoerd door het College van Bestuur (bij KindPunt is dat 1 persoon), ook wel directeur-bestuurder genoemd. Herman Langhorst. De directeur-bestuurder van KindPunt, heeft de bestuursbevoegdheden en heeft als taak om de doelen van KindPunt te realiseren en te bewaken en om de onderwijskwaliteit te bevorderen. De Raad van Toezicht bepaalt de grenzen waarbinnende bevoegdheden van de directeur-bestuurder moeten worden uitgeoefend. Die grenzen zijn vastgelegd in een toezichtkader.

De Raad van Toezicht van KindPunt zit er niet voor zichzelf, maar voert het toezicht uit namens de ouders die bewust (op basis van identiteit en/of kwaliteit) ervoor hebben gekozen hun kinderen op een kindcentra van KindPunt in te schrijven.
Aan deze ouders moet  de Raad van Toezicht verantwoording afleggen. 
Dit zijn de huidige ouders van de leerlingen op de scholen, maar het zijn ook de ouders die dat in het verleden deden en die dat in de toekomst gaan doen.
De Raad van Toezicht zal in dialoog met deze ouders periodiek vaststellen of het onderwijs dat wordt gegeven nog spoort met hun wensen en behoeften. 
Een belangrijke gesprekspartner daarvoor is natuurlijk de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, waarin ouders van alle scholen van KindPunt zijn vertegenwoordigd.
Bij de keuze voor het Raad van Toezichtmodel is besloten om de vereniging van KindPunt om te zetten naar een stichting.  
De stichting kent geen leden. 
Het toezicht, dat eerst door de leden van de vereniging werd gedaan, wordt nu uitgeoefend door de Raad van Toezicht.
In de statuten van de stichting KindPunt is de identiteit gewaarborgd.  In artikel 2 worden doel en grondslag beschreven.
 
Artikel 2.

 1. De stichting heeft als doel de oprichting en instandhouding van scholen voor protestants-christelijk primair onderwijs in Meppel en omgeving.
 2. De stichting beoogt dit doel te bereiken door:
  a.      onderwijs te doen geven op protestants-christelijke grondslag;
  b.      samenwerking te zoeken in alles wat tot de belangen van het christelijk onderwijs behoort;
  c.       het verrichten van alle verdere handelingen, die met de doelstelling in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 3. De stichting aanvaardt als richtsnoer voor haar handelen en als inspiratiebron de Bijbel als Gods woord.
 4. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Het bestuurskantoor van Stichting KindPunt is gevestigd:
Leonars Springerlaan 39
7941 GX Meppel
Tel. 0522-247136

Voor meer informatie klik hier voor de website van de stichting.

Tot de Stichting KindPunt behoren de volgende 5 kindcentra:

 • Kindcentrum De Akker,
 • Kindcentrum Het Kompas,
 • Kindcentrum Stadskwartier,
 • Kindcentrum Anne Frank,
 • Kindpunt Vissersingel (bestaande uit Kindcentrum Beatrix en Kindcentrum Talent.nl)