Ouderpanel

Een ouderpanel bestaat uit een aantal ouders (uit verschillende groepen) die, samen met de school, met elkaar in gesprek gaan over één onderwerp. Uit dit positief en opbouwend bedoelde ge­sprek hopen we suggesties, ideeën en wensen van ouders te kunnen halen met als uiteinde­lijk doel dat we als school een beter beeld krij­gen van hetgeen er bij de ouders van onze kinderen leeft.

Zowel de medezeggenschapsraad als het team zien hierin een meerwaarde in de ontwikkeling van onze school.
Samen, ouders en school, willen we uw kind begeleiden zodat het zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

We hebben elkaar daarbij nodig. Het zal niet bij praten blijven. Daar waar mogelijk zullen we, direct of in de toekomstige ontwikkelingen van onze school, met de wensen en suggesties aan de slag gaan.
Van dit gesprek zal een kort verslag gemaakt worden wat geplaatst zal worden in de nieuwsbrief en op de website. Zo blijven we allemaal op de hoogte.
Het ouderpanel bestaat uit een evenredige verdeling van ouders over de diverse bouwen in de school. Deelnemers aan het ouderpanel worden volkomen willekeurig gekozen door de directie c.q. de klassenouder(s) die dit coördineert. Ouders nemen zitting in het ouderpa­nel voor één cursusjaar. Het ou­derpanel heeft alleen een adviserende taak.