Vormingsgebieden

 • Godsdienst

De lessen godsdienstige vorming worden door de hele school in de ochtend gegeven. Hiervoor staat bijna dagelijks een half uur op het lesrooster. We ge­bruiken de methode ‘Trefwoord’. Vertellen en luisteren, samen bidden en zingen zijn vaste onderdelen tijdens dit halfuurtje. In een week worden twee à drie verhalen verteld. We vinden het belangrijk om de verhalen uit de Bijbel door te geven aan de kinderen, omdat we geloven dat deze verhalen ons vertellen hoe je met God en met je medemens moet omgaan.
Wekelijks wordt een weekopening verzorgd door één van onze groepen. Ouders kunnen hierbij aanwezig zijn en worden hiervoor in de nieuwsbrief uitgenodigd.
Tijdens de advent- en de lijdenstijd werken we in alle groepen naar de komende Kerst, resp. Pasen toe.
Jaarlijks vindt er een gezamenlijke viering plaats met ouders.

 • Lezen – groepen 1 en 2

In de groepen 1 en 2 leren de kinderen allerlei vaardigheden en begrippen die noodzakelijk zijn om in groep 3 met het leesonderwijs te kunnen starten. De zogenaamde leesvoorwaarden zijn bijvoorbeeld:

 • Het aanleren van begrippen als: links en rechts, boven en on­der, achter- en vooraan.

 • De visuele ontwikkeling; deze wordt geoefend door middel van puzzels en lotto’s.
 • De auditieve ontwikkeling; deze wordt geoefend door middel van spelletjes op rijm.
 • Het aanleren van letters, als voorbereiding naar groep 3.

Verder ‘lezen’ de kinderen uit prentenboeken in de leeshoek en wordt er veel voorgelezen.
Wekelijks bezoeken de leerlingen de bibliotheek op school.

 • Lezen – vanaf groep 3

VVoor het aanvankelijk lezen in groep 3 gebrui­ken we de nieuwste versie van de methode ‘Veilig leren lezen’. We passen daar de metho­diek van José Schraven bij toe.
Voor de kinderen die de basisstof nog niet be­heersen is er extra oefenstof in het oefen­boek. Regelmatig wordt er getoetst, waardoor de leerkracht goed op de hoogte blijft van de in­dividuele taalontwikkeling.
Vanaf groep 4 werken we met verschillende leesmethodes en leestechnieken. Hierin wordt o.a. leesbegrip (“Lezen in Beeld’) en voortgezet technisch lezen (‘Esta­fette’) geoefend.
Met de inzet van tutorlezen willen we de leesvaardigheid van leerlingen vergroten. Tutor lezen is een leesactiviteit waarin leerlingen uit de groepen 7 en 8 samen met leerlingen van de groepen 4 en 5 lezen. De tutoren (leerlingen van groep 7 en 8) krijgen hiervoor eerst een goede instructie van de leerkrachten.
Onze leesmethodes voldoen aan de kerndoelen. Wekelijks bezoeken de leerlingen de bibliotheek op school.
 

 • Nederlandse taal

In alle groepen wordt taalles gegeven.
In alle groepen wordt taalles gegeven.
In de groepen 1 en 2 nemen taalactiviteiten een belangrijke plek in. Aan de inrichting van het kleuterlokaal is duidelijk de invloed van het werken aan beginnende geletterdheid te zien. Kinderen ontdekken al vroeg dat er een relatie bestaat tussen geschreven en gesproken taal en dat woorden uit klanken zijn opgebouwd. Met behulp van het DORR-observatiesysteem wordt gewerkt aan een beredeneerd aanbod van o.a. taalactiviteiten. De leerkracht observeert, registreert en rapporteert deze activiteiten. Daardoor is het mogelijk kleuters gerichte activiteiten aan te bieden. Dat wil zeggen dat deze activiteiten altijd een doel en een vervolg kennen. Zo ontstaat er een doorlopende leerlijn richting groep 3.
In groep 3 werken we met de taalmethode ‘Veilig leren lezen’ (nieuwste versie). Deze methode is vooral ge­richt op het leren lezen, maar daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de taalontwikkeling.
Vanaf groep 4 t/m 8 werken we met de nieuwste versie van de methode ‘Taalactief’. We hebben voor deze methode gekozen omdat deze methode een aantal uit­gangspunten en doelstellingen heeft die wij ook erg belangrijk vinden, zoals:

 • uitgaan van de leefwereld van het kind. Er wordt met thema’s gewerkt die di­rect herkenbaar zijn, zoals de krant, radio, maar ook water, huis en post.
 • aandacht voor de individuele leerling. Voor leerlingen die meer aan kunnen dan de basisstof zijn er zogenaamde keuzelessen, waardoor ze hun taalont­wikkeling verder kunnen stimuleren. Voor kinderen die de basisstof nog niet beheersen is er extra oefenstof in het oefenboek. Regelmatig wordt getoetst waardoor de leerkracht goed op de hoogte blijft van de individuele taal­ontwikkeling.
 • aandacht voor zelfstandig werken.
 • een goede leergang voor spellingsonderwijs

Zowel de methode voor taal als die voor lezen voldoet ruimschoots aan de kerndoelen (eisen die het ministerie aan het taalonderwijs stelt) en er hoort bij deze methode ook een leer­gang voor het spellingonderwijs, die aansluit bij het taalonderwijs. 

 • Rekenen

In alle groepen van onze school zijn we bezig met reke­nen en wiskunde. In de groepen 1 en 2 gebeurt dit projectmatig. Zo worden een aantal basisvaardigheden aan­geleerd welke noodzakelijk zijn voor het leren rekenen.
Vanaf groep 3 (t/m groep 8) werken we met de methode ‘Pluspunt’ (nieuwste versie). Deze speelse en eigentijdse methode biedt oefenvormen die aansluiten bij de dagelijkse ervaringswereld van de kin­deren.
Werkwijze: 
Een leerjaar bestaat uit 12 blokken. Elk blok duurt 3 weken en bestaat uit 15 lessen. In les 1 t/m 11 krijgen de kinderen instructie en oefenen ze de lesstof. Ook wordt lesstof uit vorige blokken herhaald. In les 12 maken de kinderen een toets. Het resultaat van de toets bepaalt wat elk kind in les 13 t/m 15 gaat doen. Deze lessen bieden zowel verdieping als extra oefenstof.
Differentiatie op 3 niveaus:
Pluspunt maakt het organiseren van de differentiatie heel gemakkelijk. De handleiding bevat aanwijzingen voor pre-teaching per blok. Ook de verlengde instructie is duidelijk uitgewerkt. Na de instructie zijn er oefenopgaven op drie niveaus, die met herkenbare sterretjes zijn aangeduid: minimum, basis en plus.

*de referentieniveaus 1 F en 1 S zijn conform doorlopende leerlijnen in het basisonderwijs
 
Middels deze differentiatie trachten wij zoveel mogelijk aan te sluiten bij het rekenniveau van de leerling.
Pluspunt voldoet aan alle kerndoelen en tussendoelen, sluit aan op de Cito-toetsen en heeft doorlopende leerlijnen. In groep 8 wordt eerder behandelde lesstof herhaald, zodat de kinderen optimaal op de brugklas worden voorbereid. Zo geeft Pluspunt kinderen een solide rekenbasis voor hun verdere ontwikkeling.

De laatste jaren hebben we deze niveauverdeling aangepast. Daarbij verdelen we de kinderen van één jaargroep over 4 niveaugroepen:

 • IntensiefPlus (kinderen met rekenproblemen/eigen leerlijn) - in kleine groepjes buiten de klas met extra begeleiding
 • Intensief (kinderen met een beperkt rekeninzicht) - in de klas
 • Basis (kinderen met een gemiddeld rekenniveau) - in de klas
 • Meer (kinderen die op rekengebied moeten worden uitgedaagd) - in de klas en/of buiten de klas (zelfstandig)

 
We streven ernaar om in iedere niveaugroep de voorwaarden te creëren waardoor alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit vraagt in de verschillende groepen om een andere aanpak.
In elke jaargroep zijn er extra handen (onderwijsassistenten en/of studenten) beschikbaar om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden.

 • Engels - VVTO

Al jaren kregen de kinderen uit de groepen 7 en 8 per week één les Engels uit de methode ‘Let’s do it’. Dat hebben we veranderd. Onderzoek heeft aangetoond dat op jonge leeftijd een vreemde taal leren, de hersenhelften meer activeert. Daardoor leert een kind uiteindelijk meer. Tevens leven we in een samenleving  waarin vreemde talen steeds meer als ‘normaal’ worden beschouwd. We willen onze leerlingen daarin een voorsprong geven zodat ze zich later in het MBO en HBO makkelijker kunnen redden.
Daarom krijgen alle leerlingen vanaf groep 1 bij ons op school tenminste 45 minuten per week Engelse les.
We werken met de Engelse methode “Take it Easy”. Verder maken we gebruik van Engelse liedjes (uit bijv.  ‘Songmachine’ van de schooltelevisie en “Take It Easy”). 

 • Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie omvat de gebieden biologie, geschiedenis, aardrijkskunde en verkeer. We gebruiken hiervoor verschillende methodes: ‘Wijzer door de natuur’ (voor biologie), ‘Wijzer, Geschiedenis’ (voor geschiedenis), ‘Wereldzaken’ (voor aardrijkskunde) en ‘Let’s go’ (verkeer). Deze methodes zijn gekozen omdat ze goed aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen, de kinderen uitdagen om zelfontdekkend bezig te zijn en voldoende leer- en oefenstof bieden om te voldoen aan de kerndoelen. Natuurlijk sluiten we zoveel mogelijk aan bij de actualiteit en maken we o.a. gebruik van de uitzendingen van de schooltelevisie.
Ook het gebruik van internet en het documentatiecentrum (de ‘bieb op school’)  zijn voor onze belangrijke toepasbare media. Het documentatiecentrum, verdeeld in onder- en bovenbouw, nodigt uit tot het vergaren van kennis en het maken van werkstukken. In de bovenbouw wordt hiervoor ook gebruik gemaakt van het internet.
In de groepen 1 en 2 werken we projectmatig en komen de diverse aspecten van wereldoriëntatie in thema’s aan de orde, zoals bijvoorbeeld: water, seizoenen, vervoer e.d.

 • Schrijven

In de groepen 1 en 2 werken we met de methode ‘Zwart op wit’.
Deze methode besteedt aandacht aan een goede manier van bewegen, een stabiele schrijfhouding en een goede potloodgreep. We bereiden onze kleuters voor op deze schrijfvaardigheid.
Onze accenten liggen op waarnemen, herkennen en bewegend uitvoeren van een traject tot een vorm. We bieden de acht voorbereidende schrijfbewegingen aan (variërend van stippen zetten tot zigzaggen en draaibewegingen maken). Deze schrijfbewegingen worden geoefend op het groot motorisch bewegen (in het speellokaal);  in een vrije grafische beweging (zandtafel/ scheerschuim) en in een meer geleide grafische beweging (schrijfwerkbladen) . Al deze oefeningen bieden we aan binnen de context van de thema’s met daarbij ondersteunende muziek.
In de groepen 3 maken we gebruik van de methode 'pennestreken'.
In de groepen 4 tot en met 6 oefenen we het schrijven door middel van de methode ‘Schrijven in de basisschool’. Deze methode houdt rekening met rechts- en linkshandige kinderen.
In groep 3 leren de kinderen om ‘licht hellend’ (schuin) te gaan schrijven. In de bovenbouw ligt het accent meer op het perfectioneren van de letters en de woorden en op het creatief schrijven.
Kinderen in de groepen 3 met een potlood. .
Kinderen in de groepen 4 t/m 8 schrijven met een potlood, vulpen en/of een balpen.
Al deze methodes voldoet aan de kerndoelen.

 • Creatieve vorming

Bij de creatieve vorming gaat het aanleren van een aantal technieken en vaardigheden gelijk op met de creatieve ontwikkeling. In de kleutergroepen werken we naar aanleiding van thema’s. Vaak is dat in groep 3 en 4 ook het geval. Er staat in deze groepen 2 keer per week creatieve vorming op het rooster. Meestal worden er meerdere opdrachten bedacht en wordt er met een rouleersysteem gewerkt.
Vanaf groep 5 wordt handvaardigheid gegeven op de vrijdagmiddag. Tijdens zo’n crea-uur wordt in de klas, in blokken van 3 les­sen naar aanleiding van een bepaalde techniek gewerkt. Iedere leerkracht heeft zijn eigen techniek en geeft die lessen aan diverse groepen van de bovenbouw. Ook een rouleersysteem dus. De leerkracht doet dit alleen of met behulp van ouders. Crea-lessen kunnen gegeven worden in het handenarbeidlokaal en/of het eigen klaslokaal en/of keuken.
Ook dit cursusjaar werken we samen met CSG Dingstede (technasium) en Scala (culturele vorming) tijdens het crea-uur (op vrijdagmiddag).

 • Dramatische vorming

Dramatische vorming komt vooral tot uiting in de weekopeningen, de kerstviering, de paas­viering en de musical in groep 8.
Door deelname aan het kunstmenu komt dit aspect ook aan de orde in diverse groepen. In dit kunstmenu zijn per schooljaar drie voorstellingen op school gepland waar de kinderen naar toe gaan. Groep 8 gaat tijdens de kunstschooldag naar de schouwburg Ogterop.
Kinderen die dit heel leuk vinden kunnen middels de naschoolse activiteit van ‘Dynamo’ hierin extra worden ‘geschoold’. Meer informatie hierover treft u aan in de hal van de school.
We vinden het belangrijk dat elke leerling één keer in zijn/haar basisschoolleeftijd op een echt podium in een echt theater kan staan. Daarom wordt daar waar mogelijk samengewerkt met schouwburg Ogterop.

 • Muzikale vorming

Tijdens de lessen muzikale vorming staat het zingen, luisteren naar muziek en zelf muziek maken centraal. De liederen die worden aange­leerd sluiten zoveel mogelijk aan bij de thema’s waarover wordt gewerkt. We gebruikten hiervoor in alle groepen de methode: ‘Eigenwijs-digitaal’. 
Tevens wordt aan alle leerlingen van de groepen 3, 4 en 5 AMV (Algemene Muzikale Vorming) aangeboden onder schooltijd. Onze eigen vakleerkracht (juf Elly) verzorgt deze muzieklessen. Muzieklessen kunnen gegeven worden in het muzieklokaal of in het klaslokaal. Daar waar mogelijk willen we met SCALA samenwerken.
De bovenbouwgroepen gaan, indien mogelijk, naar een concert van het Noord Nederlands Orkest.

 • Lichamelijke opvoeding

In groep 1 en 2 wordt elke dag gericht gewerkt aan de lichamelijke ontwikkeling. U moet hierbij denken aan evenwichtsoefeningen, tikspelletjes, balgevoel e.d. Dit vindt plaats in het speellokaal en/of de sporthal. Leerlingen van groep 1 en 2 hebben tenminste twee keer les in het speellokaal. We vinden het belangrijk dat deze leerlingen bij goed weer ook buiten spelen. Tijdens dit ‘natuurlijk met elkaar samen spelen’ vindt ook lichamelijke ontwikkeling plaats.
De groepen 1 t/m 8 krijgen les van een echte 'gymmeester (meester Albert Jan). De leerlingen gymmen in de sporthal welke bevestigd is aan ons kindcentrum.

Jaarlijks heeft elke groep  5 'natte' gymlessen. In het kader van Swim2Play wordt samengewerkt met Bad Hesselingen. Daarbij is vooral zelfredzaamheid in het water een belangrijk leerdoel.