Missies

Het Kompas is een christelijke school. Dit be­tekent voor ons dat we met elkaar proberen om hetgeen Jezus Christus ons heeft geleerd in praktijk te brengen. Door middel van vierin­gen, Bijbelverhalen, zin­gen van liederen en gebed geven we uiting aan onze liefde voor God en de mensen om ons heen. Natuurlijk houdt het hiermee niet op. Ook in ons onder­wijs, de opvoeding en omgang met elkaar, vinden we dat het duide­lijk moet zijn dat we een school zijn met een christelijke identiteit.

Regelmatig wordt op dinsdag begonnen met een weekopening. Deze weekopeningen zijn verdeeld in onderbouw (groepen 1&2), mid­denbouw I (groepen 3&4), middenbouw II (groepen 5&6) of bovenbouw (groepen 7&8). Alle groepen zijn een keer per jaar verant­woordelijk voor de vorm en in­houd. De ouders (van de verantwoordelijke groep) wor­den uit­genodigd om deze vieringen bij te wo­nen.
Rondom de christelijke feesten, zoals Kerst en Pasen, vinden er op Het Kompas gezamenlijke vieringen plaats. Ook de ouders worden hierbij betrokken.
Uiteraard is er ook aandacht voor onze natio­nale feestdagen.

Vanuit onze identiteit vinden we het belangrijk dat onze leerlingen hiermee in aanraking ko­men. Met ‘een goed voorbeeld doet goed vol­gen’ willen we duidelijk maken dat elk mens mag functioneren in een samenleving waarin normen en waarden als geschreven en onge­schreven regels gehanteerd worden. Het be­wust zijn van deze aspecten maakt het be­wust positioneren van elk mens mogelijk.

We hebben ons als doel gesteld: ‘Kinderen in een veilige, vertrouwde om­geving begeleiden bij de ontwikkeling van hun ei­gen mogelijkhe­den’.
Goed onderwijs kun je alleen geven aan kinde­ren die met plezier naar school gaan. De sfeer op school moet daarom goed zijn en de kin­deren moeten zich veilig en geborgen weten. Vandaar, dat we in overleg met kinderen en ouders de volgende afspraken hebben ge­maakt:

  • WE VERTROUWEN ELKAAR
  • WE HELPEN ELKAAR
  • JE SPEELT NIET DE BAAS
  • WE LACHEN ELKAAR NIET UIT
  • JE BENT NIET ZIELIG

 
Deze hoofdregels zijn zichtbaar gemaakt mid­dels een aantal posters, die centraal in de school zijn opgehangen.
Voor elke groep zijn meer specifieke klas­sen­regels opgesteld. Deze regels betreffen de gang van zaken in de diverse groepen.

We maken sinds september 2012 gebruik van ruimtes is het Multifunctioneel Kindcentrum “Het Palet”. Onze school heeft in alle facetten meegedacht bij de totstandkoming van dit gebouw.
Zowel de binneninrichting als de buiteninrichting (plein) voldoen aan de nieuwste normeringen omtrent veiligheid. Over het gebruik van de diverse ruimtes hebben we met elkaar afspraken gemaakt.

Kinderen worden uitgedaagd om goed hun best te doen. Het woord ‘presteren’ heeft op onze school geen negatieve klank. Uiteraard op een manier waarbij we rekening hou­den met individuele verschillen tussen kinde­ren.
We zijn geen school voor individueel onder­wijs. Wel proberen we zoveel mogelijk in te spelen op de verschillen tussen kinderen. Het adaptief (= aanpassend) onderwijs, waarbij de leerkracht uitgaat van de behoeften en moge­lijkheden van het kind, zal de komende jaren de nodige aandacht blijven krijgen. Het accent zal hierbij liggen op effectieve instructie en differentiatie in instructie en begeleiding. Computers en tablets spelen bij de effectieve instructie een onderwijskundig ondersteunende rol.

We gaan hoofdzakelijk uit van klassikaal on­derwijs. Daarbij willen we ieder kind zoveel mogelijk bieden wat hij/zij nodig heeft. We be­seffen maar al te goed dat elk kind anders is. Het onderwijs op onze school is er op gericht dat anders zijn ook mag. De leerkrachten en de kinderen moeten om kunnen gaan met ver­schillen en die ook accepteren.
Extra instructie en differentiatie in tempo en omvang van de leerstof vloeien daaruit voort. Voor het bijhouden van de individuele ontwik­keling van de kinderen gebruiken we een leer­lingvolgsysteem. Waar nodig krijgt een kind extra hulp. Daarvoor kan de groepsleerkracht de hulp inroepen van zijn collega’s en onze interne begeleiders. Samen bekijken ze de mogelijkheden. Indien nodig stelt de leerkracht (i.o.m. de intern begeleider(s)) een hande­lingsplan op. We doen dat altijd na overleg met de ouders.
De sociaal-emotionele ontwikkeling loopt als een rode draad door ons onderwijs.
Een kind dat zich gewaardeerd en veilig voelt, zal zich goed kunnen ontwikkelen. Het kind zal dan met anderen kunnen spelen en wer­ken, de wereld gaan verkennen, voorstellings­ver­mogen en creativiteit gaan ontwikkelen. Door het omgaan met anderen en het ervaren van wat er wel en niet mogelijk is, zal het kind zichzelf beter leren kennen, waardoor het ook beter met het onderwijsaanbod om kan gaan.
Daarom zijn we ook alert op problemen die zich op dit gebied voor kunnen doen en pro­beren we er al het mogelijke aan te doen. In­dien het kind extra hulp nodig heeft, kunnen we ook, eventueel met hulp van andere in­stanties, het kind extra ondersteunen en be­geleiden.

We gaan uit van de belevingswereld van kin­deren.
We werken hierbij vaak rondom thema’s. Deze worden uitgekozen uit het VVE-programma waaraan de school deelneemt. Daarbij geven we het jonge kind volop de gelegenheid zich­zelf te ontwikkelen en te ontplooien.
Het ‘spelen’ in de hoeken, het speellokaal en buiten op het speelplein is een dagelijks te­rug­kerend onderdeel van het onderwijs. Er wor­den uiteraard ook momenten gecreëerd waarop de kinderen geconcentreerd bezig zijn.

Werken aan kwalitatief goed onderwijs doe je samen. Vandaar dat we als school grote waarde hechten aan betrokkenheid van ou­ders bij ons onderwijs. We spreken over ouders in de context van educatief partnerschap.
De activiteitencommissie, het ouderpanel en de (gemeen­schappelijke) medezeggenschapsraad zijn or­ganen waarin ouders zijn vertegenwoordigd.
Maar ook bij het lezen, het documen­tatiecen­trum en handvaardigheid zijn ouders belang­rijk bij onze manier van werken.

Met o.a. lessen van de Kanjermethode mogen kinderen ontdekken wie ze zijn.  Uitgangspunt hierbij is: We vertrouwen el­kaar. De Kanjerles­sen zijn effectief, duidelijk, verhelderend en helpen kinderen een keuze te maken in hun gedrag. De lessen gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst- en oplossingsge­richt voor zowel kinderen, leer­krachten als ou­ders.

Onderwijs verandert voortdurend. Per jaar wordt gezamenlijk afgesproken welke veran­deringen we willen invoeren. Uitgangspunt is dat de verandering ook een echte verbetering moet zijn. Om hier goed op in te kunnen spe­len volgen we als team jaarlijks nascholings­cursussen.

Door in te zetten op zelfstandig werken willen we de zelfstandigheid van kinderen groter ma­ken. Het gebruik van dagtaken, uitgestelde aandacht en ‘het blokje’ zijn daarbij hulpmid­de­len.

Door kinderen in gesprekken te wijzen op op­lossingen worden zij zich bewust van hun ei­gen mogelijkheden om problemen op te kun­nen lossen.

Twee keer per jaar is er een leerlingenpanel waarin we samen met leerlingen zoeken naar mogelijkheden om onze school te verbeteren.