Klachtenregeling

Het Kompas is een school die veel waarde hecht aan een goede communicatie tussen ouders, leerlingen en leerkrachten. Mocht er desalniettemin toch iets ernstig fout gaan, dan is er de onderstaande klachtenregeling.

Scholen zijn verplicht om een klachtenregeling te hebben. Dit is een officieel document over het indienen en afhandelen van ernstige klachten, die te maken hebben met de school. Op school maken wij onderscheid tus­sen klachten die wij zelf kunnen oplossen en de meer ernstige of onoplosbare klachten. Voor de goede gang van zaken wijzen wij u op de te nemen stappen:
 

 • Ga in eerste instantie met uw klacht naar degene die de klacht aangaat (bijv. de betrokken leerkracht) en probeer samen een oplossing te vinden.
 • Indien u er samen niet uitkomt of wan­neer fase 1 onbevredigend is verlopen, neem dan contact op met de directeur. Ook in deze fase wordt getracht onderling een oplossing te vinden.
 • Wanneer in fase 2 geen oplossing wordt gevonden, neemt u contact op met de contactpersonen van de school:
Mevr. Samantha Willemsteijn
tel: 0522-799199 (school)
      Mevr. Janet van Wijk
      tel. 0522-799199 (school)
 • Zij kunnen, indien dat nodig is, u verwijzen naar de vertrouwenspersoon binnen onze Stichting: Mevr. Sylvia Palyama,
  Allee 1J, 7942 XZ  Meppel
  E-mail: [email protected].
 • Als blijkt dat u als ouders samen met de school en de vertrouwenspersoon er niet uitkomt, dan is er sprake van een ernstig conflict. Uw klacht kan dan offi­cieel worden gemeld bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Bijzonder Onderwijs,

  Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs, Postbus 394, 3440 AJ  WOERDEN,
  T: 070 – 3861697, 
  [email protected]
  www.gcbo.nl

Mocht ondanks bovenstaande informatie er geen oplossing zijn gevonden, dan kunnen klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld ook worden gemeld bij het meldpunt vertrouwens-inspecteurs 0900 – 1113111 (lokaal tarief).
 
Tot slot
Op school vindt u ter inzage:

 • de klachtenregeling die onze stichting volgt
 • naam en adres van de contactpersonen
 • naam en adres van de vertrouwenspersonen
 • reglement van instelling en het huishoudelijk reglement van de Landelijke Klachtencommissie.