Passend onderwijs

Op deze pagina willen we graag kernachtig de organisatie van de school beschrijven met betrekking tot de zorg voor leerlingen.
Op onze school werken we met het leerstofjaarklassensysteem.
Dat betekent dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in de klas zitten.
Zo’n groep kinderen loopt in principe de basisschool in acht jaar door.
Het leerstofaanbod, dat voldoet aan de kerndoelen, is verdeeld over acht jaargroepen.
Dat betekent niet dat alle leerlingen precies op dezelfde manier benaderd worden.
Binnen de groepen proberen we elk kind zoveel mogelijk te geven en aan te bieden wat het nodig heeft.
Soms betekent dit dat een kind individuele leerstof krijgt, maar ook komt het voor dat een kind de leerstof nog eens extra oefent in of buiten de groep. Dit noemen wij: zorg op maat.
Om deze zorg zo optimaal mogelijk te kunnen geven, maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem.
In het kader van educatief partnerschap vinden we rapportage naar ouders belangrijk.

Indien nodig geven we leerlingen extra begeleiding.
De groepsleerkracht is in eerste instantie verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen in zijn/haar groep. De leerkracht wordt hierin bijgestaan door de intern begeleider en/of onderwijs-assistent.

Groepsgrootte - algemeen 

Groepsgrootte is een voor ouders belangrijk gegeven. Dat vinden wij logisch. Echter, ervaring leert ons dat sommige kleine klassen meer energie en tijd vragen van de leerkrachten en kinderen dan grote klassen. Daarom kijken we niet alleen naar groepsgrootte. We proberen ook de groepen zo evenwichtig mogelijk in te delen.  
  

Doubleren 

Wanneer een kind in zijn/haar ontwikkeling op een of meerdere onderdelen achterblijft en/of de sociaal-emotionele ontwikkeling niet naar verwachting is, kan (na overleg tussen ouders en leerkrachten) besloten worden tot doubleren. Het uiteindelijke besluit tot doublure wordt genomen door de school. Doubleren gebeurt uitsluitend wanneer we de verwachting kunnen uitspreken, dat de doublure leidt tot betere leerresultaten en/of verbetering van de sociaal-emotionele ontwikkeling. We hanteren hiervoor een overgangsprotocol. 
  

Arrangementen (voorheen het rugzakje) 

Schoolbesturen hebben vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Zorgplicht betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die op hun school zit, of die zich bij hun school aanmeldt een passende onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband krijgt. Het kan dus betekenen dat een school die zich gespecialiseerd heeft in een bepaalde richting hierdoor meer leerlingen ‘toegewezen’ krijgt. 

Binnen het Samenwerkingsverband waartoe onze school behoort speelt de Commissie Arrangeren een belangrijke rol om samen met ouders en school een passende plek in het samenwerkingsverband voor elk kind te vinden. 

Wilt u meer weten over ons samenwerkingsverband leest u dan ook op de website: https://www.po2203.nl/website/meppel 

Arrangementen zijn er:  

Bij cluster 1: slechtziend, dit loopt via Bartimeus of Visio 

Bij cluster 2: gehoor en/of spraakproblemen, dit loopt via Kentalis 

Bij cluster 3: lichamelijke handicap, dit loopt via het samenwerkingsverband 

Bij cluster 4: gedrag, dit loopt via het samenwerkingsverband 

 
 In principe is een kind zoals bedoeld in de Wet op de Expertisecentra, welkom op onze school. We zullen bij de aanmelding van een leerling steeds per situatie bekijken of deze leerling al dan niet geplaatst kàn worden op onze school. 
Dit hangt af van de volgende factoren: 

 • de pedagogische, didactische en eventuele andere behoeften van het aangemelde kind: kan de benodigde hulp worden geboden? Is er sprake van interferentie van verzorging, behandeling en onderwijs? 

 • de pedagogische en didactische mogelijkheden van de school 

 • de kennis en vaardigheden van de leerkrachten: kunnen de leerkrachten van de groep het probleem hanteren? 

 • de organisatie van de school en klas: bv. de groepsgrootte, de eventuele combinatiegroepen, de rust en veiligheid binnen de groep en de school 

 • gebouwen: is ons schoolgebouw hierop berekend of kan het hierop worden aangepast? 

 • medeleerlingen: bijvoorbeeld het aantal zorgleerlingen per (combinatie)groep, het aantal zorgleerlingen binnen de school, mogelijke verstoring van het leerproces van andere leerlingen. 

 • het aanbod en de kwaliteit van de ambulante begeleiding 

Wij gaan uit van verschillen bij leerlingen bij het kiezen van onze leerinhouden en doelen, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen in differentiatiecapaciteiten van onze leerkrachten. 
Na plaatsing van een leerling met een handicap wordt op vooraf afgesproken tijdstippen geëvalueerd door de school en ouders. De school behoudt zich het recht voor om, als daarvoor n.a.v. de evaluatie aanleiding is, de plaatsingsovereenkomst opnieuw ter discussie te stellen en gezamenlijk op zoek te gaan naar beter passend onderwijs. 
  
Voorwaarden voor plaatsing 

 • In principe alleen leerlingen uit ons voedingsgebied 

 • Er moet voor de plaatsing een breed draagvlak zijn binnen het team 

 • De betrokken leerkrachten moeten door de school in staat gesteld (kunnen) worden extra tijd te steken in bijscholing, contacten met de ouders en andere betrokken instanties 

 • Een open en eerlijke informatieverstrekking tussen ouders en school 

 • Een inspanningsverplichting naar de ouders toe: indien nodig moeten de ouders ondersteuning bieden. 

 • Indien nodig kan bij het overleg over de leerling op initiatief van de school het samenwerkingsverband worden betrokken. 

  

Verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs 

Als een leerling geen goed onderwijs (meer) kan krijgen op school en de ontwikkeling stagneert, zal onderzocht worden of er binnen het samenwerkingverband een andere school is die de ondersteuningsvraag van deze leerling beter kan bedienen. 
Dit zal altijd in overleg met de ouders gaan. 
Een belangrijke factor bij een verwijzing naar een andere school is de Commissie Arrangeren. 
Deze commissie zal meekijken met school en ouders welke stappen ondernomen zullen worden. Uiteindelijk zal de commissie van Toelating, van het samenwerkingsverband,  besluiten.  
  

Weer Samen Naar School 

Weer Samen Naar School ( WSNS ) was een project van de rijksoverheid om de groei van het speciaal onderwijs af te remmen.  
Een leerling die individuele begeleiding nodig heeft, zal die extra zorg vaker en langer op de basisschool moeten kunnen krijgen. 
Binnen de regio Meppel werken 34 basisscholen en een speciale school voor basisonderwijs De ‘Reestoeverschool’ en Onderwijs Expertise Centrum (OEC) ’t Ravelijn in Steenwijk samen met het samenwerkingsverband. Met de bovengenoemde scholen proberen we dit proces zo goed mogelijk vorm te geven. Het streven is dat een leerling extra zorg vaker en langer op de basisschool moeten kunnen krijgen, streven naar inclusiever onderwijs.  
  

Verstrekken van onderwijskundige gegevens 

Relevante gegevens van leerlingen worden door de school bijgehouden in een digitaal leerlingdossier (Parnassys). Dit dossier is strikt vertrouwelijk en alleen toegankelijk voor leerkrachten die zijn verbonden aan onze school en natuurlijk de ouder(s)/ verzorger(s). Gegevens uit dit dossier kunnen dan ook alleen na schriftelijke toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) aan derden worden verstrekt. 
Als een leerling de school verlaat en op een andere basisschool wordt ingeschreven, worden alleen de toetsgegevens en evt. dyslexieonderzoek en -verklaring via Parnassys meegestuurd naar de vervolgschool. Hierin staan alle benodigde gegevens van de school vermeld, aangevuld met de relevante persoonlijke gegevens. Eventueel worden er door de interne begeleider gegevens toegevoegd op verzoek van ouders. 
 

Verwijzing naar het voortgezet onderwijs 

Op verschillende momenten in het schooljaar krijgen de ouders voorlichting om tot een goede, verantwoorde keuze te kunnen komen. 
We hebben een leerling dan al acht jaar ‘gevolgd’.  In samenspraak met alle scholen van het voortgezet onderwijs hebben we besloten dat we voor de verwijzing de eindtoets  basisonderwijs van CITO gebruiken. Als het goed is, is de eindtoets een bevestiging van eerder gegeven advies. 
Bij het tot stand komen van het advies van onze school, spelen de volgende gegevens een rol. 

 • Gegevens uit het leerlingvolgsysteem 

 • eventueel aanvullende toetsen en/of onderzoeken 

 • werkhouding en executieve functies van de leerling 

Het advies van de school vindt plaats in een persoonlijk gesprek met de leerkracht(en) en eventueel de IB-er. Het doel is om samen met ouders tot een advies te komen. Wanneer blijkt dat dit niet lukt, komt het advies van school en ouders beide op het aanmeldingsformulier te staan en krijgen ouders de kans om dit te motiveren bij de vervolgschool.  

Wanneer er een keuze is gemaakt, wordt er door de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) een aanmeldingsformulier ingevuld voor de betreffende school en weer bij ons op school ingeleverd. Wij voegen hier dan onze gegevens aan toe en zorgen voor de verdere afwikkeling. U krijgt van het voortgezet onderwijs bericht via de post.