Dyslexieklas

Kinderen op CBS Het Kompas kunnen met een dyslexieverklaring vanaf groep 5 instromen in de dyslexieklas.
Ze gaan twee dagdelen per week onder leiding van een gespecialiseerde leerkracht en een onderwijsassistent aan het werk. Zowel de leerprestatie als de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt hierbij gevolgd. Daarnaast is er aandacht voor het vasthouden en uitbreiden van het taalniveau en het vergroten van het zelfvertrouwen van de leerlingen. Leerlingen zijn hierdoor doelgericht en plezierig aan het werk en hiermee worden hun ontwikkelingskansen zo optimaal mogelijk benut!

Aanleiding voor de activiteit: 

De vraag op onze school was en is: “Hoe is passend onderwijs passend te maken voor leerlingen met dyslexie?”.
In relatie tot het schoolontwikkelingsprofiel heeft CBS Het Kompas de ambitie om hier adequaat vorm en inhoud aan te geven. Kindcentrum Het Kompas denkt de oplossing gevonden te hebben in het opstarten en vorm geven van een zogenaamde dyslexieklas.
 
We ontdekken dat er op het Kompas veel dyslexieleerlingen met een dyslexieverklaring zijn (aangemeld). Zo is het idee ontstaan om deze leerlingen een aantal dagdelen te clusteren.
De redenen zijn in onze ogen simpel:

 • We willen graag dat deze leerlingen naast het reguliere onderwijs zoveel mogelijk hulp krijgen. Hulp die ze nodig hebben om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.
 • Tegelijkertijd willen we de kinderen leren om goed om te gaan met hun dyslexie. Zo groeit het zelfvertrouwen en het vertrouwen in hun eigen kunnen.
 • En daarnaast leren ze van en met elkaar!
 • Kortom: Het feest van (h)erkenning !

 

Beschrijving van de dyslexieklas 

Kinderen op KIndcentrum Het Kompas kunnen met een dyslexieverklaring vanaf groep 5 instromen in de dyslexieklas.
Ze gaan twee dagdelen per week onder leiding van een gespecialiseerde leerkracht en een onderwijsassistent aan het werk.
Zowel de leerprestatie als de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt hierbij gevolgd.
Daarnaast is er aandacht voor het vasthouden en uitbreiden van het taalniveau en het vergroten van het zelfvertrouwen van de leerlingen.
Leerlingen zijn hierdoor doelgericht en plezierig aan het werk en hiermee worden hun ontwikkelingskansen zo optimaal mogelijk gemaakt!
Kinderen starten met de “Taal in blokjes”-methode in groep 5 en maken daarnaast gebruik van het softwarepakket Kurzweil (groep 7/8).    
                                                                                     

Organisatie/tijdsplanning van de activiteit 
 • Elke week gaan een aantal kinderen uit groep 5 tot en met 8 een dagdeel naar de dyslexieklas.
 • Op dinsdagochtend vinden 'Kurzweil'-  en 'Taal in Blokjes-activiteiten' plaats voor de leerlingen binnen ons kindcentrum.
 • Op dinsdagmiddag (13.00-14.30 uur) vindt dit plaats voor alle leerlingen van een KindPunt-kindcentrum.
 • We hanteren de F&L-methode.
 • Juf Jessica is de leerkracht voor de dyslexieklas vanwege haar specialisatie.
 • De leerlingen en juf Jessica worden ondersteund door onderwijsassistent Juf Suus.
 • Er zijn contacten met Prima-Life als externe partner voor deskundige ondersteuning daar waar nodig.
 • Educatief partnerschap krijgt vorm en inhoud doordat van ouders wordt gevraagd met hun kind(eren) thuis te oefenen (volgens afspraak).
   
 Resultaten
 • Resultaten op lange termijn zijn nog niet te meten gezien het feit dat de dyslexieklas te kort draait.
 • Er zijn echter al wel signalen dat kinderen meer zelfvertrouwen hebben gekregen.
 • Taalvaardigheden/leesvaardigheden van deze leerlingen zijn gestegen.
 • Daarnaast is hun zelfraadzaamheid vergroot.
 • Ook is er een sterke ouderbetrokkenheid bij de klas.
  Ouders spelen een belangrijke rol bij het oefenen en trainen thuis en met alle hulp rondom het kind wordt er een veilige en uitdagende leeromgeving gecreëerd voor kinderen met dyslexie.
 • De waardering van ouders wordt o.a. weergegeven in twitterberichten als: “We zijn heel blij met Kindcentrum Het Kompas; een school met lef en zorg” (augustus 2016)
 • Er is een warme belangstelling van ouders van andere scholen t.a.v. deze schoolontwikkeling.
 • Aangeleerde vaardigheden worden toegepast in alle andere (eigen) groepsactiviteiten. Leerkrachten ervaren passend onderwijs hierdoor niet als ‘werkdruk’.
 • Er is een doorgaande leerlijn (van groep 3 t/m 8) ontwikkeld t.a.v. het taalonderwijs in relatie tot de dyslexieklas. Spellingsregels e.d. zijn hierover afgesproken en hangen zichtbaar in de lokalen.
 • De overgang naar het voortgezet onderwijs verloopt voor leerlingen met dyslexie vloeiend, omdat zij bepaalde vaardigheden hebben t.a.v. het werken met Kurzweil.
  Er is afgesproken dat alle V.O.-scholen in Meppel met deze software werken.