Onze plannen

U kunt onze plannen ook lezen in onze schoolgids.
Ze staan vermeld in hoofdstuk 8.

8.1. “EigenWijs” Muziek

 • We doorlopen een driejarig traject voor meer muziek in de school. Dit is het derde jaar.
 • Het uiteindelijke resultaat zal zijn: een ‘muziekmethode’ welke ‘leeft’ in de school.
 • Er is voor de muziekmethode “EigenWijs digitaal” gekozen. Deze wordt ingevoerd in alle groepen.
 • We plannen twee evaluatiemomenten lopende het cursusjaar tijdens bouwvergaderingen.
 • Er is een werkgroep muziek samengesteld. Deze werkgroep zal de regie hebben over het implementatietraject.
 • Dit derde jaar zal er een muzikale feestelijke activiteit komen, voor de hele school, als afsluiting van de muziekimpuls.
 • We schaffen nieuwe muziekinstrumenten / -middelen aan elke passen binnen het toegekende subsidiebudget.
 • We gaan dit schooljaar meer de expertise van bepaalde leerkrachten inzetten voor dit  vormingsgebied. M.n. Juf Elly zal hierin een rol spelen. Deze lessen zullen m.n. in de middenbouw plaatsvinden.
 • In de groepen 8 zal aandacht zijn voor digitaal componeren o.l.v. meester Reinier.
 • We gaan muzikale activiteiten filmen om zo onze kennis te delen met andere scholen.
 • Onze meesters- en juffendag in maart zal in het teken staan van onze samenwerking met o.a. Scala
   

8.2. Coöperatief leren

In sommige klassen wordt deze werkvorm al met regelmaat toegepast. Gezien die ervaringen is het team hierover enthousiast geworden.

 • We gaan met het team een inspiratiesessie volgen om meer toepassingen te leren t.a.v. coöperatief leren.
 • Daar waar mogelijk zal het geleerde in de praktijk toegepast worden.

 

8.3. Kwaliteitszorg

 • We gaan een leerling-enquête uitvoeren onder onze leerlingen (veiligheid). Dit is een jaarlijkse verplichting vanuit de overheid.
 • We gaan een personeels-enquête uitvoeren onder ons personeel. Dit is een jaarlijkse verplichting vanuit de overheid.
 • Met het team wordt het schoolprofiel besproken en ingevuld (MonPas).
 • Dit cursusjaar behandelen we onderstaande kwaliteitskaarten:
  • Didactisch handelen
  • Opbrengsten
  • ICT
  • Opbrengst werken met rekenen en wiskunde
  • Burgerschap en integratie
  • Taal- en leesonderwijs
    

8.4. Kunstzinnige vorming - Cultuurmenu

 • Natuurlijk zetten we het schoolkoor en het schoolorkest voort.
 • Daarnaast is de samenwerking met Scala en het uitvoeren van het zgn. Cultuurmenu een vast gegeven in de school.
  • We willen de activiteiten van het cultuurmenu zoveel mogelijk in het middagprogramma stoppen. We zijn daarin afhankelijk van de afspraken met Scala.
 • De cultuurcoördinatoren coördineren deze activiteiten.

 

8.5. Taalontwikkeling

 • De intensieve samenwerking met de bibliotheek wordt voorgezet. Daar hoort een goed-‘werkende’ bieb op school bij. Maar ook deelnemen aan verschillende leesactiviteiten van de bibliotheek, zoals de Drentse Top 5, voorleesactiviteiten, voorleeswedstrijd (groep 7&8), Leesvirus e.d.
 • De beschreven activiteiten uit het leesplan worden conform afspraken uitgevoerd.
  Dat zijn o.a.
  • Ouderbetrokkenheid vergroten.
   (door in de nieuwsbrieven regelmatig voorleestips en boekentips te geven)
  • Het vergroten van de leesmotivatie bij leerlingen, ouders en leerkrachten door bijv. de boekenkring en leesmotivatie-activiteiten. 
  • In alle groepen 6, 7 en 8 is de boekenkring.
  • Twee maal per jaar wordt de boekenkring in bouwvergadering geëvalueerd
  • Met inzet van bieb-ouders leerlingen beter in staat te stellen boeken te vinden (met o.a. Schoolwise)
  • Het jaarlijks uitvoeren van de leesmonitor; het analyseren daarvan en presenteren aan het team.
  • De leescoördinatoren organiseren, monitoren en begeleiden bovenstaande onderdelen.

 

8.6. Rekenen (in ateliers) – groepsdoorbrekend werken

 • Alle leerlingen vanaf groep 7 krijgen les in rekenateliers op hun eigen reken-/instructieniveau.
 • We gaan hierin groepsdoorbrekend werken.
  (Bijv. Een leerling van groep 6 kan bijvoorbeeld werken op groep 7-niveau; een leerling van groep 7 kan rekenlessen volgen op groep 6 niveau)
 • De rekencoördinatoren en IB’ers ontwikkelen en herijken het beleid t.a.v. dyscalculie en ernstige rekenproblematieken. Hiervoor wordt een nieuw plan gemaakt.
 • De rekencoördinatoren organiseren, monitoren en begeleiden dit onderdeel.

 

8.7. Educatief Partnerschap

Onderzoek heeft aangetoond dat ouderbetrokkenheid een zeer positieve invloed heeft op de prestaties en welbevinden van uw kind(eren). Naast de weekopening en de kerk-&schooldienst, het ouder- en leerlingpanel, de oudervertelgesprekken en de hulpouders bij het crea-uur voeren we onderstaande actiepunten uit:

 • Organisatie en uitvoering van een kennismakingsavond voor alle ouders van de groepen 1 door een ouderavond.
 • We vieren ‘Oranjedag’ i.s.m. de AC.
 • We vieren tenminste één kerkelijk feest samen met ouders.
 • Daar waar nodig doen leerkrachten graag een beroep op u om uw kind(eren) thuis en/of op school even extra te helpen.
   

8.8. Expertise inzetten

Er is veel expertise in het team aanwezig is t.a.v. verschillende vak- en vormingsgebieden.

 • De cursusjaar gaan we onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om deze expertise voor meer groepen beschikbaar te maken. Daar waar mogelijk gaan we e.e.a. onderzoekend uitvoeren.
 • Hoe we dit vorm en inhoud geven zal gecommuniceerd worden middels e-mail naar betrokken ouders van de groepen en de nieuwsbrief (voor alle ouders).

 

 

8.9. Leren van elkaar

In het verlengde van 8.8. ligt dit onderwerp.

 • Als team gaan we structureel tijd vrijmaken om (meer) van elkaar te leren. Dit kan bijvoorbeeld door collegiale consultatie, intervisiemomenten, en vastgestelde overleggen voor collegiaal overleg.
 • De bouwcoördinatoren zullen e.e.a. coördineren.
   

8.10. Buitenlessen

Onze ervaringen met ‘doe-vrijdag’ en de rekendag hebben ons geleerd dat dit aspect van leren kansen biedt.

 • Het team gaat t.a.v. het uitvoeren van (meer) buitenlessen in alle groepen intensiveren.
 • In de groepen 3 wordt ‘doe-vrijdag’ voortgezet. (Materialen e.d. worden daar waar nodig zelf ontwikkeld.)
 • Onze leerkrachten die hierin veel expertise hebben zullen dit proces aansturen, begeleiden/ coachen en verder ontwikkelen i.s.m. het team.
 • We onderzoeken de mogelijkheden om i.s.m. IVN een Tiny Forest te creëren op het plein of in de omgeving van de school. Daarbij zal een ‘buitenleslokaal’, indien mogelijk, ook meegenomen worden.

 

8.11. Techniekonderwijs

Op diverse momenten wordt er in onze school techniekonderwijs gegeven, zoals bijv. bij het crea-uur op de vrijdagmiddag, de verschillende (werk-&speel)hoeken in de groepen 1 en 2, de plus’klus’klas van PCBO en de bedrijfsbezoeken voor alle groepen 6 t/m 8.

 • Dit jaar zullen we onderzoeken welke mogelijkheden er nog meer zijn.

 

8.12. Naschoolse activiteiten

 • In het kader van samenwerking tussen de partners in het MFK zullen er een aantal activiteiten worden gepland welke gezamenlijk worden uitgevoerd zoals Sinterklaasinstuif.
 • We bieden de leerlingen uit de groepen 7 een typecursus aan als naschoolse activiteit.
  De ouders van de groepen 7 krijgen hierover gerichte informatie.
 • Leerlingen die meer willen doen met toneel/drama kunnen zich opgeven voor de toneelschool Dynamo welke op dinsdagmiddagen na schooltijd in onze speellokalen les geeft.
   

8.13. Bewegingsonderwijs/bewegend leren

 • Ook dit cursusjaar zal peutergym twee keer per maand worden aangeboden.
  Deelname hieraan is gratis.
 • Elke week worden lessen voor de groepen 1 en 2 verzorgd door de vakdocent bewegingsonderwijs i.s.m. de groepsleerkracht. (Als bron voor deze werkwijze is gekozen voor de methode “Basislessen voor het speellokaal’  welke geselecteerd is door de vakdocenten bewegingsonderwijs van het PCBO.)
 • De groepen 3 t/m 8 nemen deel aan de Koningspelen
 • Dit cursusjaar nemen alle groepen deel aan Swim2Play.
 • Meester Albert Jan zal op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aan alle groepen tenminste één gymles verzorgen.
  Hiervoor wordt een schema vastgesteld.
 • Eigen leerkrachten geven zelf de ‘resterende’ gymlessen.

 

8.14. Ondernemerschap

 • De ervaringen van vorig cursusjaar hebben ons geleerd dat er jonge ondernemers in onze klassen zitten. I.s.m. ‘Werkplan’ voeren we ook dit schooljaar weer een ‘ondernemersplan’ uit, waarbij elke groep 8 een geldbedrag krijgt. Na inventarisatie onder de leerlingen wordt een doel bepaald waarvoor men e.e.a. gaat ondernemen. De totale opbrengst wordt daarna geïnvesteerd in het door de leerlingen zelf beoogde doel. Indien gewenst kan samenwerking gezocht worden met lokale ondernemers ter versterking.

 

8.15. Overgang groep 2 - 3

 • Het in 2018-2019 gemaakte plan wordt uitgevoerd in de groepen 2 en 3.

 

8.16. Burgerschap

 • In het kader van burgerschap geven we vorm en inhoud aan de actie ‘elk kind een dagje Sinterklaas (welke we een aantal jaren gelden ook hebben uitgevoerd).
  Meer informatie hierover volgt t.z.t. in de nieuwsbrieven
 • Een aantal groepen uit de onderbouw gaan naar bejaardentehuizen (i.v.m. St. Maarten).
 • Een aantal groepen uit de middenbouw gaan de jaarlijkse pannenkoekendag verzorgen in een bejaardentehuis.
   

8.17. ICT

 • Het ICT-beleidsplan wordt conform afspraken uitgevoerd.
 • Er is een ICT-werkgroep samengesteld die als regiegroep (met uitvoerende rol) zal fungeren.
 • Lopende dit schooljaar zal een nieuwe website worden gelanceerd voor onze school.
 • In het kader van het 21e eeuws leren neemt onze school deel aan een onderzoek van de universiteit Twente. We gaan het 3e jaar in van een 4-jarig traject. Eén van de onderzoeksvragen is hoe ICT (en technologie) ingezet kan worden om onderwijs te verbeteren. (SETD)
 • Leerlingen uit de bovenbouw (groepen 5-8) maken tijdens het crea-uur op vrijdagmiddag kennis met het ontwerpen in 3-D. Deze ontwerpen worden uitgeprint. Coördinator van dit onderdeel is meester Jaap.

 

8.18. Schooltijden

 • De ingezette procedure wordt vervolgd t.a.v. onderzoek naar verandering van schooltijden.
 • In 2019-2020 is de visie van de school m.b.t. schooltijden duidelijk na een inventarisatie onder de ouders en leerlingen.
 • Ouders zullen op tijd op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen t.a.v. schooltijden.

 

8.19. “Tienerschool”

 • Er zijn een aantal contactmomenten van de werkgroep Kompas/Dingstede.
 • Leerkrachten van VO komen een kijkje bij PO nemen en vice versa. Bij deze visitatie maakt men gebruik van kijkwijzer.
 • De bestaande werkgroep zet haar werkzaamheden voort
 • De coördinator van deze ontwikkeling voert de werkzaamheden uit conform de in de LOF-aanvraag gemelde activiteiten en doelstellingen.
 • De leden van de werkgroep voeren indien nodig oriëntatiebezoeken uit op andere al bestaande tienerscholen en volgen workshops/vergaderingen.
 • We zetten het ingezette traject voor leerlingen van de groepen 8 voort t.a.v. een roulatiesysteem op donderdagmiddag. We doen dit om leerlingen alvast te laten wennen het de structuren van het voortgezet onderwijs.  Meer informatie hierover ontvangen betrokken ouders tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar.

 

8.20. Gezonde school

 • Regelmatig zal in de nieuwsbrief aandacht besteed worden aan het belang van gezonde voeding en bewegen.
 • School geeft zich op voor schoolfruit (Europese subsidie) en het Nationaal Schoolontbijt.
   

8.21. Identiteit

 • Onze school werkt mee aan de kerk-&schooldienst in 2020
 • Elke groep verzorgt één keer per cursusjaar een weekopening (op dinsdag) voor hun jaargroep, waarbij hun ouder(s)/verzorger(s) aanwezig zijn.
 • We vieren tenminste één kerkelijk feest gezamenlijk met ouders.
 • Het team verzorgt evenals vele voorgaande jaren een aantal kerstpakketten voor gezinnen.
 • De actie rondom Sinterklaas tijd heeft o.i. niet alleen met identiteit, maar ook met duurzaamheid te maken.

 

8.22. Samenwerking Wijszo

Als school hebben we expertise opgebouwd t.a.v. leerlingen die uit het speciaal onderwijs terugstromen naar het regulier onderwijs. Het betreft hier met name leerlingen uit de zogenaamde ‘huiskamerklas’.

 • We onderzoeken de mogelijkheden om onze samenwerking met Wijszo uit te breiden.
 • Dat kan o.a. door uitwisseling (detachering) van leerkrachten met een bepaalde expertise.
   

8.23. Kindcentrum

We blijven onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een eigen BSO (PlusKinderopvang) aan onze school te verbinden.

 

8.24. Tiny Forest

I.s.m. de gemeente Meppel en IVN zal de school zich inspannen om een ‘tiny forest’ te bewerkstelligen op het schoolplein. Hierin zal ook een ‘buitenleslokaal’ zijn opgenomen. We zullen onze leerlingen betrekken bij het ontwerpen hiervan. Dit initiatief, vanuit onze school, wordt gedragen door de beide andere partners in het pand.

 

8.25. Professionalisering

“Je leven lang leren” is al enige tijd het motto van het ministerie van onderwijs. Leren kun je van elkaar.

 • Er is een nascholingsplan opgesteld waarin vermeld wordt welke scholingsmomenten er voor het team, een deel van het team c.q. individueel zijn.

Enkele onderdelen daaruit zijn:

  • Coöperatief Leren
   • Het hele team neemt deze aan een inspiratiemiddag.
  • Tienerschool
   • De coördinator volgt hiervoor workshops i.o.m. directie
  • Coaching
   • De coachingscursussen welke door Windesheim worden gegeven worden ook dit jaar weer ingezet bij leerkrachten die en student van Windesheim ontvangen.
    E.e.a. zal in een nieuwe vorm georganiseerd gaan worden door Windesheim.
  • BHV
   • Alle BHV-ers zullen jaarlijks worden bijgeschoold.
  • Kanjertraining
   • Leerkrachten die nog geen permanente licentie hebben zullen zich verder bekwamen in de methodiek.
   • De kanjercoördinatoren volgen de jaarlijkse studiedag voor kanjercoördinatoren.
  • Hoog- & meerbegaafdheid
   • Leerkrachten die dit willen kunnen hun bekwaamheden en expertise hierin vergroten door het volgen van een bovenschools aangeboden cursus.
  • Special Educational Needs
   • Onze IB-ers (K. Hilgenga, A. Koster) en de dyslexiespecialist (N. Gernaat) volgen de conferentie ‘Master SEN”.
  • Dyslexie
   • Drie leerkrachten (K. Hilgenga, J. Reints, N. Gernaat) en één onderwijsassistent (S. Hummel) gaan naar de jaarlijkse conferentie ‘Dyslexie’
  • Schoolleidersregister
   • De directie volgt hiervoor een jaarlijkse cursus.
  • Muziek …..
   • Een aantal leerkrachten zal ukelele-lessen volgen
  • Rekenen …..
   • We volgen een teambijeenkomst om ons meer te bekwamen in de inzet van de spelletjes van ‘Met Sprongen Vooruit’.
   • De rekencoördinatoren volgen een cursus om hun bekwaamheden te vergroten.
   • Twee leerkrachten volgen de masterclass ‘goed op weg met rekenen in groep 4’
  • MR …..
   • De MR-leden volgen een cursus t.a.v. de werkwijze e.d. van de MR.
  • Didactiek
   • De masterclass ‘werken met wisbordjes’ wordt gevolgd door twee leerkrachten.