Onze plannen

U kunt onze plannen ook lezen in onze schoolgids.
Ze staan vermeld in hoofdstuk 8.

 

Gert Biesta (onderwijspedagoog en hoogleraar aan de Universiteit van Luxemburg) noemt het proces van plannen 'Het prachtige risico van onderwijs'. Dit is geen instrumenteel proces, waarbij er volgens voorgeschreven recepten gewerkt kan worden. Het is juist vooral een 'praktijk' en een 'zacht proces' en dat vraagt temeer om professionaliteit. Het is geen mechanische interactie, maar een menselijke interactie. Dit is niet te vatten in een model, zelfs niet in het “directe instructie model”.
Onze plannen zijn daarom richtinggevend waarbij we streven om onze plannen te verwezenlijken. Maar we staan zeker ook open voor voortschrijdende inzichten.

We maken daarbij gebruik van ‘the golden circle’ (Simon Sinek) waarin drie vragen belangrijk zijn: Waarom (doen we dit)?, Hoe (doen we dit), Wat (zijn de verwachte resultaten)?

 

 

Coöperatief Leren

 • Waarom doen we dit ?
  • Uit de inventarisatie onder het team m.b.v. ‘Werken met Kwaliteitskaarten’ en de audit blijkt:
   • We willen leerlingen meer betrekken bij de inhoud van de lessen (en bij hun leerproces)  en
   • We willen leerlingen meer zelf verantwoordelijk maken van hun leerproces
   • We willen leerlingen meer voorbereiden op het leren in het VO en MBO/HBO door hen deze vaardigheden eigen te maken.
  • We breiden onze eigen didactische vaardigheden verder uit (update)
  • We vinden het belangrijk dat denkvaardigheden van leerlingen worden vergroot
  • We willen de leerresultaten voor de school positief beïnvloeden/verbeteren.
 • Hoe doen we dit?
  • Er zijn voor het cursusjaar 2020-2021 twee studiebijeenkomsten gepland voor het team (op 21-10-2020 en 06-01-2021).
  • Aansluitend daaraan zullen klassenbezoeken plaatsvinden waarin e.e.a. in de praktijk gebracht zal worden. Hierin worden we begeleid door een medewerker van Bazalt.
  • Implementatie van deze didactische vaardigheid zal gedurende het schooljaar in de klassen plaatsvinden
   • Leerkrachten oefenen verschillende vormen van coöperatieve leerstrategieën
   • Leerkrachten passen dit toe in verschillende vak- en vormingsgebieden.
   • Elke groep oefent hier tenminste 2 keer per week mee.
   • Leerkrachten maken gebruik van collegiale consultatie m.b.t. coöperatieve werkvormen.
  • De school schaft bron- en inspiratiematerialen aan
   • 10 kleine boekjes (teamleden);
   • 3 grote boeken (bouw);
   • Studiematerialen voor studiebijeenkomsten.
  • We communiceren middels nieuwsbrieven naar onze geledingen over het gedachtengoed van dr. Spencer Kagan en de ontwikkelingen van ons proces.
  • Leerkrachten kunnen middels intervisie en collegiale consultatie elkaar ondersteunen en helpen.
 • Doelen
  • Aan het eind van het cursusjaar heeft elk teamlid scholing gevolgd en weet wat wij verstaan onder Coöperatief Leren (Kagan).
  • Aan het eind van het cursusjaar heeft elk teamlid wekelijks geoefend in toepassingen van coöperatief leren in de klas. Afspraken over de wijze van werken en momenten zullen lopende dit schooljaar worden besproken en vastgelegd.
  • Regelmatig zal in de interne nieuwsbrief (op personeelsniveau) geschreven worden over coöperatief leren.
  • Ouders zijn op de hoogte van het gedachtengoed van Coöperatief Leren (Spencer Kagan) en  de ontwikkelingen op school d.m.v. nieuws in nieuwsbrief.
  • Er komen twee thematische nieuwsbrieven uit (in oktober/november 2020 & maart/april 2021)

Hierin worden ervaringen van leerkrachten en leerlingen gedeeld evenals het gedachtengoed van Kagan. Deze thematische nieuwsbrieven worden gemaakt door de bouwcoördinatoren en directie.

 • Verwachte resultaten
  • Onderzoek toont aan dat het werken met Coöperatieve Leerstrategieën
   • schoolresultaten verbetert
   • de prestatiekloof verkleint
   • denkvaardigheden ontwikkelt
   • disciplineproblemen vermindert
   • relaties tussen personen van verschillende culturele achtergronden verbetert
   • karakterontwikkeling stimuleert 
   • sociale vaardigheden, gevoel van eigenwaarde en motivatie voor school en lesstof laat toenemen.

 

 Tienerschool

 • Waarom doen we dit ?
  • Verbeteren/vergemakkelijken overgang Basisonderwijs – Voortgezet Onderwijs.
  • Leerlingen meer tijd geven ‘toe te groeien’ naar het Voortgezet Onderwijs.
 • Hoe doen we dit ?
  • We zetten het ingezette traject voor leerlingen van de groepen 8 voort t.a.v. een roulatiesysteem op donderdagmiddag. We doen dit om leerlingen alvast te laten wennen het de structuren van het voortgezet onderwijs.  Meer informatie hierover ontvangen betrokken ouders tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar.
  • Er zijn 4 contactmomenten van de werkgroep Kompas/Dingstede.
  • Leerkrachten van VO komen een kijkje bij PO nemen en vice versa. Bij deze visitatie maakt men gebruik van kijkwijzer.
  • De bestaande werkgroep zet haar werkzaamheden voort
  • De coördinator van deze ontwikkeling voert de werkzaamheden uit conform de in de LOF-aanvraag gemelde activiteiten en doelstellingen.
  • De leden van de werkgroep voeren indien nodig oriëntatiebezoeken uit op andere al bestaande tienerscholen en volgen workshops/vergaderingen.
  • Twee leerkrachten uit het VO en PO (uit de klankbordgroep) zullen i.s.m. de coördinator het curriculum ontwikkelen en beschrijven
 • Voor wie (welke doelgroep leerlingen) doen we dit?
  • Wij richten ons voornamelijk op leerlingen waarvan wij verwachten dat ze uiteindelijk in kunnen stromen in TL3/Havo3. Leerlingen die zich aan de randen van het onderwijsspectrum (BK (basis-kader en VWO) bevinden zullen normaal gesproken op een natuurlijke manier aansluiting vinden in het voortgezet onderwijs.
 • Doelen
  • We starten in 2021-2022 met een ‘Tienerschool’
  • We beginnen op groep 7-niveau
  • Tijdspad:
   • 2021 -groep 7;
   • 2022 -groep 7 en 8;
   • 2023 -groep 7, 8 en 9;
   • 2024 -groep 7,8,9 en 10

 

Rekenen 

 • Waarom doen we dit ?
  • We merken dat de leerresultaten van rekenen niet op het door ons gewenste niveau zijn. Dit willen we verbeteren.
  • Met Bareka bouwen leerkracht en leerling samen aan een stevig ‘rekenmuurtje’ en krijgen ze een helder beeld van de rekenontwikkeling voor gerichte ondersteuning en oefening!
 • Hoe doen we dit ?
  • Het gehele team volgt een cursus ‘rekenmuurtje’ (Bareka)
   • Het Rekenmuurtje is opgebouwd in vier fases, waarbij we de eerste fase in de loop van het onderzoekstraject hebben opgedeeld in fase 1a en fase 1b.
   • De donker groene stenen in de onderste lagen vormen de basis voor een solide rekenontwikkeling. Bij deze sommen is de automatisering van groot belang!
   • De verschillende toetsen van de Profieltoets Rekenen brengen het totale rekenmuurtje in beeld.
    • De automatiseringstoetsen brengen de vlotte beheersing (speed) van de donker groene stenen uit het muurtje in beeld.
    • De screeningstoetsen brengen de beheersing (power) van het complete rekenmuurtje in beeld.
    • De getalbegrip-toetsen brengen de beheersing van de “tussenlagen” in beeld. Het getalbegrip vormt de basis voor de “power” van de bewerkingen.
  • Er worden extra rekenmaterialen aangeschaft welke ondersteunend zijn in het leerproces.
  • We gaan de rekenlessen anders organiseren. Mede daardoor zullen de rekenateliers zoals wij die ingericht hadden zeer waarschijnlijk komen te vervallen.
  • Voor meer informatie: www.bareka.nl
 • Verwachte resultaten
  • Leerlingen laten zien dat hun rekenvaardigheden zijn verbeterd.
  • Eigenaarschap van de leerlingen, kinderen krijgen meer inzicht in hun eigen rekenvaardigheden (m.b.v. het rekenmuurtje).
  • Leerresultaten in CITO gaan omhoog m.b.t. ‘rekenen en wiskunde’.
    

Muziek

 • Waarom doen we dit ?
  • We vinden het belangrijk om te werken aan de totale ontwikkeling van het kind en niet alleen aan de cognitieve kant daarvan.
  • We willen de creativiteit van leerlingen stimuleren.
  • We vinden dat samen zingen/musiceren een bindend element is in het klasgebeuren.
 • Hoe doen we dit ?
  • We maken gebruik van een nieuwe muziekmethode t.w. ‘Eigenwijs’.
  • We maken gebruik van de subsidiegelden die hiervoor zijn aangevraagd.
  • We werken samen met Scala.
  • We geven muzieklessen in de klas (gegeven door de eigen leerkracht en/of door een specialist in ons team).
  • We bieden de leerlingen van de groepen 4 en 5 AMV-lessen aan gegeven door een muziekspecialist.
  • Leerlingen kunnen gebruik maken van een naschoolse muziekactiviteit, zoals het schoolkoor, het schoolorkest en/of ukelele-lessen.
   De school heeft hiervoor 20 ukeleles aangeschaft.
  • We leren leerlingen ook nieuwe vormen van muziekmaken zoals digitaal componeren/muziek maken m.b.t. computers.
 • Verwachte resultaten ?
  • Leerlingen ontdekken hun mogelijke muzikale talent en ontwikkelen dit verder.
  • Leerlingen ervaren dat samen zingen/musiceren een verbindend element is in de klas.
  • Zingen/musiceren hoort bij de dagelijkse gang van zaken op onze school.
    

Taal- en leesontwikkeling

 • Waarom doen we dit ?
  • We stellen vast dat er sprake is van een ‘leesdip’ in de middenbouw-groepen; m.n. in de groepen 4 en 5. We willen deze ‘leesdip’ opheffen door hierin actie te ondernemen.
  • We willen dat alle leerlingen met een goed leesniveau onze school verlaten.
  • We willen betere leerresultaten t.a.v. lezen.
  • Het algemene beeld uit de leesmonitor is dat de leesmotivatie daalt vanaf groep 5.
 • Hoe doen we dit ?
  • De intensieve samenwerking met de bibliotheek wordt voorgezet. Daar hoort een goed-‘werkende’ bieb op school bij. Maar ook deelnemen aan verschillende leesactiviteiten van de bibliotheek, zoals de Drentse Top 5, voorleesactiviteiten, voorleeswedstrijd (groep 7&8), Leesvreters e.d.
  • De beschreven activiteiten uit het leesplan worden conform afspraken uitgevoerd.
   Dat zijn o.a.
   • Het jaarlijks uitvoeren van de leesmonitor; het analyseren daarvan en presenteren aan het team.
   • De leescoördinatoren selecteren, in samenspraak met het team, een nieuwe methode technisch/begrijpend lezen welke volgend cursusjaar ingevoerd gaat worden.
   • Zoekvaardigheden: Leerkrachten helpen de leerlingen zoeken naar geschikte boeken. De leerkrachten gaan dus mee naar de bibliotheek. De biebouders gaan hier ook nog een rol in spelen.

Doel: Minimaal 80% van de leerlingen in de groepen 5 t/m 8 kunnen een boek in de bibliotheek vinden.

   • Leesmotivatie: Vasthouden en verbeteren van de leesmotivatie en leesplezier van de leerlingen met behulp van leerkrachten en ouders. Boekpromotie is hierin een belangrijke stimulans.  
   • Werken met boeken:  Boekpromotie structureel gaan toepassen d.m.v. het voorlezen van verschillende soorten boeken en/of andere activiteiten zoals de boekenkring en leesgesprekken.
   • Informatievaardigheden: Aandacht besteden aan de wijze waarop leerlingen informatie zoeken voor bijvoorbeeld hun werkstuk.  
   • Informatievaardigheden: We willen verder inzetten op Schoolwise. De leerkracht van groep 6, Annemieke van der Vaart, start deze pilot.  
  • Leerkrachten zijn op de hoogte van de inhoud van het leesplan: Op een  bouwvergadering het leesplan bespreken (of anders per mail).
  • We willen de ouderbetrokkenheid vergroten o.a. door middel van tips in de nieuwsbrief.
  • De leescoördinatoren organiseren, monitoren en begeleiden bovenstaande onderdelen
 • Verwachte resultaten
  • Na ca. 2 cursusjaren is de ‘leesdip’ in de middenbouw niet meer aanwezig.
  • We verwachten dat ouders het belang van lezen zullen waarderen en vergroten.
  • De boekenkring is structureel geïmplementeerd in de bovenbouw
  • We zien in de jaarlijkse leesmonitor een groeiende lijn t.a.v. leesmotivatie en boekenkring

 

Kwaliteitszorg

 • Waarom doen we dit ?
  • We willen kritisch naar onszelf kijken.
   “Doen we de goede dingen en doen we ze goed?”
  • We willen onze manier van werken, daar waar noodzakelijk, verbeteren.
 • Hoe doen we dit ?
  • Middels enquêtes worden knelpunten/aandachtspunten zichtbaar.
   • We gaan een leerling-enquête uitvoeren onder onze leerlingen (veiligheid). Dit is een jaarlijkse verplichting vanuit de overheid.
   • We gaan een personeels-enquête uitvoeren onder ons personeel.
   • Met het team wordt het school(ondersteunings)profiel besproken en ingevuld (MonPas).
   • Dit cursusjaar behandelen we onderstaande kwaliteitskaarten:
    • Directie Instructie
    • Opbrengstgericht werken
    • Actieve rol en zelfstandige rol van de leerlingen
    • Afstemming
 • Verwachte resultaten ?
  • We verwachten dat we met onze leerling-enquête minimaal een 7,5 gemiddeld scoren
  • We verwachten dat de personeels-enquête minimaal gemiddeld een 7 is
  • We verwachten de het SOP (SchoolOndersteuningsProfiel) voor onze school niet zal veranderen
  • We verwachten dat met de insteek van Coöperatief Leren en ‘het rekenmuurtje’ de knelpunten van genoemde kwaliteitskaarten (in 2017) zullen zijn opgelost.
    

Kunstzinnige vorming - Cultuurmenu

 • Waarom doen we dit ?
  • De mens is meer dan een getal wat zijn/haar cognitieve vaardigheid uitdrukt.
  • We willen leerlingen laten ontdekken waar hun talenten zitten.
  • Samenwerking met externe organisaties (experts) verhoogt de kwaliteit van onderwijs.
  • We vinden het belangrijk dat leerlingen met verschillende cultuurvormen in aanraking komen en dit ervaren.
 • Hoe doen we dit?
  • We zetten het schoolkoor voort.
   Deelname hieraan is gratis.

Het schoolkoor is een naschoolse activiteit.

  • We zetten het schoolorkest voort.

Deelname hieraan is gratis.

Het schoolkoor is een naschoolse activiteit.

  • We werken samen met Scala in het uitvoeren van het zgn. Cultuurmenu.
   Dit is een jaarlijks gegeven in de school, waarin verschillende vormen van cultuur en kunstzinnige vorming aan bod komen voor alle leerlingen tijdens hun schoolloopbaan.
   • We willen de activiteiten van het cultuurmenu zoveel mogelijk in het middagprogramma stoppen.
    We zijn daarin afhankelijk van de afspraken met Scala en externe experts.
  • We werken samen met Dynamo, een theaterschool.
   • Op dinsdagmiddagen na schooltijd kunnen kinderen zich meer bekwamen in acteren en bewegen op het toneel.
   • Hiervoor moeten leerlingen zich opgeven. Aan deze naschoolse activiteit zijn kosten verbonden.
  • We werken samen met schouwburg Ogterop.
   • Wat zou het fantastisch zijn als onze leerlingen van groep 8 wederom de eindmusical mogen opvoeren in een echt theater. De ervaringen en samenwerking van vorig schooljaar smaken naar meer.
  • De cultuurcoördinatoren coördineren deze activiteiten.
 • Verwachte resultaten
  • Leerlingen ontdekken waar hun talenten zitten en ontwikkelen deze.
  • Leerlingen waarderen cultuur in de breedste zin van het woord meer dan voorheen.
  • Leerlingen komen in aanraking met een breed cultureel aanbod van onze school (Cultuurmenu i.s.m. Scala).
  • Door de samenwerking met Dynamo hebben onze leerlingen van groep 8 extra kans om hun eindmusical naar een hoger niveau te brengen. (We maken gebruik van hun expertise omdat zij gebruik maken van onze speellokalen.)
  • De eindmusical van groep 8 wordt opgevoerd in schouwburg Ogterop.

 

Educatief Partnerschap

 • Waarom doen we dit ?
  • Onderzoek heeft aangetoond dat ouderbetrokkenheid een zeer positieve invloed heeft op de prestaties en welbevinden van uw kind(eren).
  • In de ‘Coronatijd’ hebben zowel ouders  als leerlingen en leerkrachten gemerkt dat we samen aan de ontwikkeling van kinderen werken. Er is daardoor wederzijds waardering ontstaan.
 • Hoe doen we dit ?
  • Naast de weekopening en de kerk-&schooldienst, het ouder- en leerlingpanel, de oudervertelgesprekken[1] en de hulpouders bij het crea-uur voeren we onderstaande actiepunten uit:
   • Organisatie en uitvoering van een kennismakingsavond voor alle ouders van de groepen 1 door een ouderavond.
   • We vieren ‘Oranjefeest’ i.s.m. de AC.
   • We vieren tenminste één kerkelijk feest samen met ouders.
   • Wanneer de school geen vervanger kan vinden voor een afwezige leerkracht zal de school de ingezette koers m.b.t. ‘leren op afstand’ voortzetten. Dat betekent dat leerlingen dan thuis blijven. Tevens betekent dit voor de leerkrachten dat ze e.e.a. klaar zetten (event. online) zodat de leerlingen thuis kunnen leren. Onze ervaringen, gedurende het ‘Coronatijdperk’, hierin zijn positief.
   • Daar waar nodig doen leerkrachten graag een beroep op u om uw kind(eren) thuis en/of op school even extra te helpen. Te denken valt dan bijvoorbeeld bij ziekte van een leerkracht en/of extra hulp om zelfvertrouwen van uw kind(eren) op te bouwen.
   • Oriëntatie op contactmomenten met ouders op een andere manier; bijvoorbeeld via beeldbellen (TEAMS).
   • Oriëntatie op ‘weeknieuws op groepsniveau’ om zo de e-mailcorrespondentie vanuit school te beperken (dit n.a.v. reacties vanuit ouders in de enquête).
 • Verwachte resultaten
  • Ouderbetrokkenheid is gelijk gebleven c.q. gegroeid.
  • We gebruiken andere vormen van communicatie zoals TEAMS en weekjournaals op groepsniveau.
  • Ouders en leerkrachten trekken gezamenlijk op m.b.t. ontwikkeling van hun kind(eren).
  • Communicatie vanuit school wordt eenduidiger en ‘rustiger’

 

Techniekonderwijs

 • Waarom doen we dit ?
  • Er zijn leerlingen die liever ‘praktisch leren’ dan ‘theoretisch’
  • Voor techniekonderwijs wordt een onderzoekende houding gevraagd. Dit past prima in onze visie op onderwijs voor de toekomst.
 • Hoe doen we dit ?
  • Op diverse momenten wordt er in onze school techniekonderwijs gegeven
 • zoals bijv. bij het crea-uur op de vrijdagmiddag waarin met heterogene groepen diverse workshops worden gevolgd.
 • zoals de verschillende (werk-&speel)hoeken in de groepen 1 en 2.
 • zoals de plus’klus’klas van KindPunt.
 • Alle groepen 6 t/m 8 bezoeken komend cursusjaar tenminste één bedrijf.
 • Verwachte resultaten
  • Leerlingen kunnen ontdekken waar hun talenten zitten m.b.t. onderzoekend en praktisch leren.
  • Leerlingen krijgen een beter beeld m.b.t. hun mogelijkheden voor beroepskeuze.
  • Een betere balans van de waardering voor praktisch en theoretisch opgeleide mensen.
  • Een up-to-date beeld van de wereld om ons heen m.b.t. ontwikkelingen en bedrijfsleven.

 

Betekenisvol zijn in onze wereld

(burgerschap en ondernemerschap)

 • Waarom doen we dit?
  • Vanuit onze identiteit volle we ons geroepen om handen en voeten te geven hieraan.
  • We willen leerlingen laten zien en leren dat het leven ook waarde(n)vol is door iets voor een ander te doen zonder ervoor betaald te worden.
  • Door een actieve rol in de samenleving in te nemen kunnen leerlingen leren dat ‘de winst’ welke soms in geld wordt uitgedrukt ten goede komt aan een goed doel/bepaalde doelgroep.
 • Hoe doen we dit?
  • Leerlingen werken mee aan goede doelen-acties vanuit school (zoals Kinderpostzegels, Wandelen/Schaatsen voor water enz… ).
  • Een aantal groepen uit de onderbouw gaan naar bejaardentehuizen (i.v.m. St. Maarten).
  • Ons schoolkoor gaat tijdens de kerstperiode zingen in een bejaardentehuis.
  • Leerkrachten zorgen voor tenminste vier ‘kerstpakketten’ voor gezinnen van onze school die dit nodig hebben.
  • Een aantal groepen uit de middenbouw gaan de jaarlijkse pannenkoekendag verzorgen in een bejaardentehuis.
  • Leerlingen maken het plein (en de omgeving van de school) schoon (op vrijwillige basis) met het daarvoor aangeschafte materiaal.
  • De ervaringen hebben ons geleerd dat er jonge ondernemers in onze klassen zitten. I.s.m. ‘Werkplan’ voeren we ook dit schooljaar weer een ‘ondernemersplan’ uit, waarbij elke groep 8 een geldbedrag krijgt. Na inventarisatie onder de leerlingen wordt een gezamenlijk doel bepaald waarvoor men e.e.a. gaat ondernemen. Dit doel moet voldoen aan de voorwaarde dat alle leerlingen van de school hier ‘voordeel’ aan hebben.
   De totale opbrengst wordt daarna geïnvesteerd in het door de leerlingen zelf beoogde doel. Indien gewenst kan samenwerking gezocht worden met lokale ondernemers ter versterking.
  • In de bovenbouw bezoekt elke klas tenminste één bedrijf om daarvan te leren.
  • Inzetten op de Plusklusklas van onze stichting voor leerlingen die meer praktisch dan theoretisch leren. Door verschillende ambachten te beoefenen (middels bedrijfsbezoeken) leren leerlingen hoe zij nog meer betekenis kunnen geven aan hun eigen leven.

 

Schooltijden

 • Waarom doen we dit?
  • In de tijd waarin Corona ons land ‘beheerste’ kon de TSO geen vorm en inhoud gegeven worden.
  • Door de gestelde richtlijnen vanuit de overheid (zo min mogelijk verplaatsingen) hebben we deze tijd gebruikt om te ervaren wat de voor- en nadelen zijn van andere schooltijden (continurooster). Deze ervaringen worden meegenomen in de afwegingen.
  • De school was zich al aan het oriënteren op schooltijden en had daarvoor een peiling onder het team en ouders uitgezet.
 • Hoe doen we dit?
  • De ingezette procedure wordt vervolgd t.a.v. onderzoek naar verandering van schooltijden.
  • School en MR trekken hierin gezamenlijk op.
  • Voor de herfstvakantie 2020 wordt nogmaals een extra ouderpeiling (oktober 2020) uitgezet n.a.v. de ervaringen met het (tijdelijke) continurooster.
  • Voor de herfstvakantie wordt dit onderwerp besproken in een leerlingpanel als extra input vanuit de leerlingen.
  • De uitkomsten van de ouderpeiling en (extra) leerkrachtpeiling (gehouden in juni 2020) worden gedeeld met de ouders.
 • Verwachte resultaten
  • In de eerste helft van cursusjaar 2020-2021 is de visie van de school m.b.t. schooltijden duidelijk na een inventarisatie onder de ouders.
  • Ouders zullen op tijd op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen t.a.v. schooltijden.

 

Gezonde school

 • Waarom doen we dit?
  • Onderzoek heeft aangetoond dat gezonde voeding en bewegen van invloed is op leerprestaties van leerlingen.
  • We willen hierin de randvoorwaarden positief beïnvloeden.
  • We willen deze visie al op jonge leeftijd ten uitvoer brengen
   (zie 8.13.2. - peutergym en peuterdans)
 • Hoe doen we dit?
  • School geeft zich op voor schoolfruit (Europese subsidie).
  • Regelmatig zal in de nieuwsbrief aandacht besteed worden aan het belang van gezonde voeding en bewegen.
  • We stimuleren ouders om tijdens de kleine en grote pauze aandacht te besteden aan het meegeven van gezonde voeding.
  • We werken samen met Meppel Actief in het organiseren van een aantal ‘gezonde pauzemomenten’.
  • Elke week wordt tenminste één les voor de groepen 1 t/m 8 verzorgd door de vakdocent bewegingsonderwijs. Hiervoor wordt een schema vastgesteld.
  • Eigen leerkrachten geven zelf de ‘resterende’ gymlessen.
  • De groepen 3 t/m 8 nemen deel aan de Koningspelen
  • De groepen 5 t/m 8 nemen deel aan de jaarlijkse sportdag.
  • De activiteitencommissie van onze school organiseert onze deelname aan de avondvierdaagse. Alle leerlingen kunnen hieraan deelnemen (na opgave). Meer informatie volgt via nieuwsbrief en/of e-mail.
  • Alle groepen nemen deel aan Swim2Play.
  • De groepen 3 hebben op vrijdagochtend een ‘doe-vrijdag’.
  • We gaan het bewegend leren uitbreiden naar de groepen 4.
  • We stimuleren leerkrachten (en elkaar) tot het geven van buitenlessen.
    

Peutergym/peuterdans

 • Waarom doen we dit ?
  • We vinden dat goed en gezond bewegen is belangrijk voor peuters. Het heeft een goede invloed op ontwikkeling van de motoriek. Daarnaast heeft het een positieve uitwerking op de hersenontwikkeling van jonge kinderen.
  • We willen de overgang tussen peuterspeelzaal en basisschool verkleinen.
  • We willen met deze activiteit laagdrempelig werken naar ouders met jonge peuters.
  • We willen de visie van de gezonde school al op jonge leeftijd ten uitvoer brengen.
 • Hoe doen we dit ?
  • Ook dit cursusjaar zal peutergym op de eerste en derde vrijdag van de maand worden aangeboden om 11.00 uur in onze speellokalen. Deelname hieraan is gratis.
   Meer informatie: zie schoolagenda en/of flyer.
  • Peuterdans is een nieuw onderdeel van onze activiteiten welke op de tweede en vierde vrijdag van de maand zal worden uitgevoerd om 11.00 uur in onze speellokalen. Deelname hieraan is gratis. Meer informatie: zie schoolagenda en/of flyer.
 • Verwachte resultaten
  • Peuters ontwikkelen hun motoriek
  • Overgang peuterspeelzaal en basisschool is verlaagd omdat peuters (en ouders) het gebouw al ‘kennen’.
  • Ouders en peuters vinden makkelijker hun weg naar de basisschool.
  • Visie van de school is herkenbaar bij (nieuwe) ouders.

 

Identiteit

 • Waarom doen we dit?
  • Het is de bron van onze inspiratie.
  • Feestjes mag je vieren!
 • Hoe doen we dit?
  • Elke groep verzorgt één keer per cursusjaar een weekopening voor hun jaargroep, waarbij hun ouder(s)/verzorger(s) aanwezig zijn. Weekopeningen vinden plaats op dinsdag.
  • Onze school werkt mee aan de kerk-&schooldienst in 2020.
  • We vieren tenminste één kerkelijk feest gezamenlijk met ouders (Kerst of Pasen).
  • Het team vult evenals vele voorgaande jaren een aantal kerstpakketten voor gezinnen.
 • Verwachte resultaten
  • Een voor de ouders en leerlingen duidelijke herkenbaarheid van onze identiteit.
  • Betrokkenheid met elkaar vieren en (be)leven.

 

Kindcentrum en naschoolse activiteiten

 • Waarom doen we dit?
  • Al jaren is het onze wens om één doorgaande ontwikkelingslijn te kunnen bewerkstelligen voor kinderen in de leeftijd van 0-14 jaar.
  • Daarbij hoort in onze ogen een BSO, de Tienerschool en het organiseren van naschoolse activiteiten.
  • We vinden het belangrijk dat leerlingen ook na schooltijd gebruik kunnen maken van naschoolse activiteiten om hun talenten verder te ontdekken en te ontwikkelen.
  • We willen in 2023 een totaal dagprogramma kunnen aanbieden waarin onderwijs en opvang hierin met elkaar samenwerken.
  • We willen samenwerken met betrouwbare externe partners.
   Onderwijs staat niet op een eiland.
 • Hoe doen we dit?
  • We werken (daar waar het kan) samen met externe partners zoals Doomijn, Partou, KindPunt en gastouders.
  • In januari 2021 start onze eigen BSO (KindPunt).
  • Deze BSO wordt gehuisvest in een zijvleugel van CSG Dingstede.
  • Na schooltijd maakt de BSO (KindPunt) deels gebruik van een aantal ruimtes in ons gebouw zoals speellokalen, keuken e.d. voor naschoolse activiteiten.
  • In het kader van samenwerking tussen de partners in het MFK zullen er een aantal activiteiten worden gepland welke gezamenlijk worden uitgevoerd zoals Sinterklaasinstuif.
  • KC Het Kompas biedt de leerlingen uit de groepen 7 een typecursus aan als naschoolse activiteit. Onze onderwijsassistenten zullen dit proces begeleiden.
   De ouders van de groepen 7 krijgen hierover gerichte informatie.
  • Leerlingen die meer willen doen met toneel/drama kunnen zich opgeven voor de toneelschool Dynamo welke op dinsdagmiddagen na schooltijd in onze speellokalen les geeft.
  • Ons schoolkoor, schoolorkest en ukelele-lessen zijn ook onderdeel van dit programma.
 • Verwachte resultaten
  • Ouders weten dat hun kind(eren) in vertrouwde handen is/zijn bij één organisatie i.p.v. twee/drie.
  • Ouders hebben één aanspreekpunt voor ontwikkeling van hun kind(eren).
  • Stabiliteit en voorspelbaarheid t.a.v. aanwas van leerlingen.
  • Goede samenwerking tussen partners in het MFK Het Palet.
  • 70% van de deelnemende leerlingen van groep 6 heeft volgend cursusjaar de typecursus met goed gevolg afgerond.
  • Goede samenwerking met externe partners zoals Scala en Dynamo.

 

Professionalisering

 “Je leven lang leren” is al enige tijd het motto van het ministerie van onderwijs. Leren kun je van elkaar.

Er is een nascholingsplan opgesteld waarin vermeld wordt welke scholingsmomenten er voor het team, een deel van het team c.q. individueel zijn. De MR heeft ingestemd met dit nascholingsplan.

 

Bijzondere activiteiten

Ook dit jaar staan er weer allerlei activiteiten op het programma. De activiteiten die nu al bekend zijn vindt u in de jaarkalender.

Een aantal activiteiten zijn nog niet vermeld, omdat de data hiervoor nog niet bekend zijn.

Voor de actuele agenda verwijzen wij naar de nieuwsbrief en de website.

 

[1] Oudervertelgesprekken zijn naast de warme overdracht tussen leerkrachten een belangrijke bron van informatie voor leerkrachten. Daarom kunnen ouders, indien zij dit wensen, de nieuwe leerkracht informeren over hun kind. De ouders vertellen, de leerkracht stelt dan verhelderingsvragen.