Onze plannen

U kunt onze plannen ook lezen in onze schoolgids.
Ze staan vermeld in hoofdstuk 8.

Gert Biesta (onderwijspedagoog en hoogleraar aan de Universiteit van Luxemburg) noemt het proces van plannen 'Het prachtige risico van onderwijs'. Dit is geen instrumenteel proces, waarbij er volgens voorgeschreven recepten gewerkt kan worden. Het is juist vooral een 'praktijk' en een 'zacht proces' en dat vraagt temeer om professionaliteit. Het is geen mechanische interactie, maar een menselijke interactie. Dit is niet te vatten in een model, zelfs niet in het “directe instructie model”.

Onze plannen zijn daarom richtinggevend waarbij we streven om onze plannen te verwezenlijken. Maar we staan zeker ook open voor voortschrijdende inzichten.

We maken daarbij gebruik van ‘the golden circle’ (Simon Sinek) waarin drie vragen belangrijk zijn: Waarom (doen we dit)?, Hoe (doen we dit), Wat (zijn de verwachte resultaten)?

Pandemie en Nationaal Plan Onderwijs

We constateren dat de pandemie invloed heeft gehad op de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van leerlingen. We pakken daar waar het kan de draad weer op (m.b.t. de schoolontwikkeling) van eerder gemaakte plannen welke niet uitvoerbaar waren tijdens de pandemie.

Door gebruik te maken van de mogelijkheden welke het Nationaal Plan Onderwijs ons biedt willen we onze leerlingen extra hulp en ondersteuning bieden. Het team heeft hierover met elkaar gesproken en afspraken gemaakt. We zetten in het NPO niet alleen in op cognitieve ontwikkeling (extra tijd ingeroosterd voor hoofdvakken & kleinere klassen & extra ondersteuning), maar ook op kansengelijkheid (Yuniors) en sociaal-emotioneel welbevinden (kanjertraining; coöperatief leren; muziek&drama en bewegend leren). Het plan NPO is in behandeling in de MR en ligt ter inzage in school.

 

8.1. Coöperatief Leren (verder uitbouwen)

 • Waarom doen we dit?
  • Uit de inventarisatie onder het team m.b.v. ‘Werken met Kwaliteitskaarten’ en de audit blijkt:
   • We willen leerlingen meer betrekken bij de inhoud van de lessen (en bij hun leerproces)  en
   • We willen leerlingen meer zelf verantwoordelijk maken van hun leerproces
   • We willen leerlingen meer voorbereiden op het leren in het VO en MBO/HBO door hen deze vaardigheden eigen te maken.
  • We breiden onze eigen didactische vaardigheden verder uit (update)
  • We vinden het belangrijk dat denkvaardigheden van leerlingen worden vergroot
  • We willen de leerresultaten voor de school positief beïnvloeden/verbeteren.
 • Hoe doen we dit?
  • Implementatie van deze didactische vaardigheid zal gedurende het schooljaar in de klassen plaatsvinden
   • Leerkrachten oefenen verschillende vormen van coöperatieve leerstrategieën
   • Leerkrachten passen dit toe in verschillende vak- en vormingsgebieden.
   • Elke groep oefent hier tenminste 2 keer per week mee.
   • Leerkrachten maken gebruik van collegiale consultatie m.b.t. coöperatieve werkvormen.
   • Klassenbezoeken zullen worden uitgevoerd door IB-ers en directie waarbij speciale aandacht zal zijn voor deze didactische werkvormen.
  • We communiceren middels (thematische) nieuwsbrieven naar onze geledingen over het gedachtengoed van dr. Spencer Kagan en de ontwikkelingen van ons proces.
  • Leerkrachten kunnen middels intervisie en collegiale consultatie elkaar ondersteunen en helpen.
 • Doelen
  • Aan het eind van het cursusjaar is elk teamlid scholing bekwaam en weet wat wij verstaan onder Coöperatief Leren (Kagan).
  • Aan het eind van het cursusjaar heeft elk teamlid wekelijks geoefend in toepassingen van coöperatief leren in de klas.
  • Afspraken over de wijze van werken en momenten zullen lopende dit schooljaar worden besproken en vastgelegd.
  • Regelmatig zal in de interne nieuwsbrief (op personeelsniveau) geschreven worden over coöperatief leren.
  • De coördinator zal tijdens de plenaire en/ of bouwvergaderingen (vanuit de rol als directielid) onbekendere vormen van coöperatief leren uitvoeren met het team met als doel dat deze door de collega’s in de klassen ingezet kunnen worden.
  • Ouders zijn op de hoogte van het gedachtengoed van Coöperatief Leren (Spencer Kagan) en  de ontwikkelingen op school d.m.v. nieuws in nieuwsbrief.
  • Er komen twee thematische nieuwsbrieven uit. 
   Hierin worden ervaringen van leerkrachten en leerlingen gedeeld evenals het gedachtengoed van Kagan. Deze thematische nieuwsbrieven worden gemaakt door de bouwcoördinatoren en directie.
 • Verwachte resultaten
  • Onderzoek toont aan dat het werken met Coöperatieve Leerstrategieën
   • schoolresultaten verbetert
   • de prestatiekloof verkleint
   • denkvaardigheden ontwikkelt
   • disciplineproblemen vermindert
   • relaties tussen personen van verschillende culturele achtergronden verbetert
   • karakterontwikkeling stimuleert 
   • sociale vaardigheden, gevoel van eigenwaarde en motivatie voor school en lesstof laat toenemen.

8.2. Yuniors - Tienercollege (verder ontwikkelen)