Klassenouders

Het team van het Kompas hecht veel waarde aan een goed contact met alle ouders/opvoeders.
Alleen samenspel tussen school en gezin kan leiden tot een fijne leef- en werksfeer in de school.
We spreken daarom over educatief partnerschap.

Op school worden naast het lesgeven ook al­lerlei extra activiteiten georganiseerd voor uw zoon of dochter. Vaak regelt de leer­kracht of de activiteitencommissie dit. Ook extra hulp wordt ter plekke gevraagd en georgani­seerd. Op deze manier komt niet iedereen aan bod om een steentje bij te dragen aan de activiteiten. Daarom werken we met ‘klassenouders’.
Dat houdt in dat er per klas één (eventueel twee) ouder(s) is/zijn die op verzoek van de leerkracht per klas ouders benadert/benade­ren om te helpen bij diverse acti­viteiten.
De klassenouder heeft een lijst met beschik­baarheid van ouders die mee wil­len helpen bij verschillende bijzon­dere activi­teiten. Deze lijst wordt samenge­steld vanuit de respons van ouders aan het begin van elk schooljaar.
 
Taken voor de klassenouder zijn:

  • contact met de leerkracht over aanko­mende activiteiten;
  • contact opnemen met ouders voor de di­verse activiteiten;
  • aanspreekpunt voor ouders van de groep.


Op deze wijze willen we de ouders meer be­trekken bij de school van hun kind(eren).