Doelstellingen

  • We willen het onderwijs op onze school zo inrichten dat voor alle kinderen de mogelijkheden aanwezig zijn zich ten volle persoonlijk te ontwikkelen. Daarbij houden we natuurlijk rekening met de begaafdheid en de sociale en culturele achtergrond van het kind.
  • We willen graag dat uw kind met plezier naar school gaat en daarom werken we aan een goede sfeer in de klas.
  • We proberen kinderen verantwoordelijkheid voor eigen gedrag en werk bij te brengen. We hechten bij dit alles aan een goede wisselwerking/samenwerking tussen ouders en school.


Aan de bovenstaande doelstellingen mag u de kwaliteit van het onderwijs op het Kompas toetsen. In hoeverre komt deze doelstelling overeen met hetgeen wij doen. Kwaliteit is immers: doen wat je zegt en zeggen wat je doet.

Het Kompas hanteert hierbij een drievoudig kwaliteitsbegrip, waarbij de zorg voor de individuele leerling en de kwaliteit van het onderwijs centraal staat.

Dit betekent in de eerste plaats dat er voldaan moet worden aan de eisen die voor deze kwaliteit in wetten en regels zijn vastgelegd en dat daarbij een hoog niveau wordt nagestreefd. Dit wordt de onderwijskwaliteit genoemd.
Deze onderwijskwaliteit is op verschillende manieren te meten. Daarvoor gebruiken we o.a. de methode-gebonden toetsen, het CITO-leerlingvolgsysteem in Parnassys (zie hoofdstuk 3 van onze schoolgids), de verplichte eindtoets (Route 8), reacties van ouders en leerkrachten en de verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs.
Het Voortgezet Onderwijs houdt ons regelmatig op de hoogte van de vorderingen van ‘onze’ leerlingen. Met deze gegevens moet natuurlijk voorzichtig worden omgegaan. Het stimuleren van een optimale ontwikkeling hoeft bijvoorbeeld zeker niet te betekenen dat alle leerlingen worden doorverwezen naar een HAVO/VWO brugklas.
De waarde van deze gegevens zit in de signaalfunctie die ervan uitgaat. We merken bijvoorbeeld dat de afgelopen drie schooljaren de resultaten op leesgebied in een stijgende lijn zijn. Dit komt mede door onze keuze om in te zetten op het lees- en taalonderwijs. Het resultaat hiervan is dat de groepen 3 t/m 8 werken met een nieuwe taalmethodes (“Veilig Leren Lezen" en "Taal Actief”). Daarnaast kiezen wij ervoor om de methodiek van José Schraven te implementeren in ons taalonderwijs.
Door middel van nascholing, klassenconsultaties e.d. proberen we ook de deskundigheid van de individuele leerkracht en het team als geheel te garanderen. Zo hebben we in de afgelopen jaren diverse cursussen gevolgd, met als doel de zelfstandigheid van de leerlingen te bevorderen en de leerkracht meer tijd te geven om onderwijs op maat te geven (zie hoofdstuk 3 van onze schoolgids). In dit verband verwijs ik ook even naar het stukje over Weer Samen naar School. Ook op Het Kompas proberen we kinderen die extra zorg nodig hebben zo goed mogelijk te begeleiden. Zo hebben we een aantal leerlingen niet hoeven door te verwijzen naar een speciale school voor basisonderwijs. Ook voor deze kinderen geldt onze doelstelling dat ze zich zo optimaal mogelijk moeten kunnen ontwikkelen, ook al zal dat geen hoge score op de (eind)toets van CITO/Route 8 betekenen.
De gegevens die wij over uw kind verzamelen, kunt u altijd op school komen inzien.

Het tweede onderdeel van het drievoudig kwaliteitsbegrip is de opvoedings- en vormingskwaliteit. Dit onderdeel komt nadrukkelijk aan de orde in het tweede deel van de doelstelling van onze school. We willen graag dat de kinderen met plezier naar school gaan. Omdat we ervan overtuigd zijn dat je alleen op die manier ervoor kunt zorgen dat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Mede daarom zijn wij een ‘Kanjerschool’. (zie hoofdstuk 1 van onze schoolgids). Bij een optimale ontwikkeling van kinderen hebben we nadrukkelijk ook de hulp van de ouders nodig (zie hoofdstuk 5 van onze schoolgids). Wij zien ouders als educatieve partners.

Het laatste onderdeel is de levensbeschouwelijke kwaliteit. Dit onderdeel is aan de orde in hoofdstuk 1 van onze schoolgids.