Protocol  Buitenschoolse Activiteiten

Protocol  Buitenschoolse Activiteiten

Inleiding

Onderwijs zoals dat verzorgd wordt aan C.B.S. Het Kompas beperkt zich niet puur tot het verzorgen van lessen binnen een gebouw en/of het speelterrein. Soms worden lessen buiten het schoolterrein verzorgd. Verder kent het onderwijs al vele decennia activiteiten buiten school die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het kind.
Aangezien buitenschoolse activiteiten ook zekere risico's met zich meebrengen zijn voorwaarden opgesteld waaraan dit soort activiteiten moet voldoen. Het informeren en toestemming verkrijgen van ouders krijgt hierin speciale aandacht, omdat zij de activiteiten vaak niet direct als vanzelfsprekend bij het onderwijs vinden behoren. Ouders die hun kind aan school toevertrouwen, moeten erop kunnen vertrouwen dat buitenschoolse activiteiten op een goede en verantwoorde manier plaatsvinden.
De risico's van ongevallen zijn bij een buitenschoolse activiteit veelal groter dan bij het verblijf op school. Een goede verzekering is hierbij van belang. C.B.S. het Kompas heeft bij de Besturenraad een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Dit betekent dat als een kind iets overkomt en een namens de school aangestelde begeleider hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden, dat dit verzekerd is wanneer het ongeval zich voordoet tijdens schoolactiviteiten. Deze verzekering betreft personeelsleden, kinderen, stagiaires, ouders en vrijwilligers die namens de school handelen ten tijde van de activiteit.

Uitgangspunten:

 • Activiteiten vinden altijd plaats onder verantwoordelijkheid van de school
 • Activiteiten passen binnen de doelstellingen van het onderwijs.
 • Activiteiten kunnen worden begeleid door zowel personeelsleden als niet-personeelsleden.
 • Begeleiders zijn minimaal 18 jaar oud en zijn herkenbaar voor de kinderen.
 • Begeleiders van een buitenschoolse activiteit zijn zich bewust van de verantwoordelijkheid die ze dragen voor andermans kinderen en zorgen ervoor dat de veiligheid van kinderen gewaarborgd is;
 • Ouders zijn tevoren op de hoogte van een buitenschoolse activiteit en gaan hiermee akkoord


Toestemming ouder(s)/verzorger(s):
Uitgangspunten zijn:

 • Ouders gaan akkoord met deelname aan buitenschoolse activiteiten.
 • Ouders verlenen hiervoor hun toestemming door dit aan te geven op het aanmeldingsformulier (bij aanmelding van hun kind op school).
   

Wat doen we als ouders geen toestemming geven:

 • Ouders hebben het recht om per activiteit geen toestemming te geven.
 • Zij dienen dat dan zelf (schriftelijk) aan de directie te melden.
 • De mening van ouders die geen toestemming verlenen voor deelname aan een bepaalde buitenschoolse activiteit wordt gerespecteerd, m.a.w. hun kind neemt geen deel aan die activiteit, maar blijft op school en wordt indien nodig tijdelijk in een andere groep geplaatst.
  Ouders die geen toestemming verlenen ontnemen hun kind belevingservaringen en leuke momenten waarvan de school vindt dat deze belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het kind. Met deze ouders zal dan ook een gesprek worden aangegaan.


Toestemming school:
De school behoudt zich het recht voor om kinderen niet deel te laten nemen aan activiteiten wanneer is gebleken dat na herhaaldelijke deelnames en gesprekken met ouders en kind(eren) er geen gedragsverbeteringen optreden.
Ouders zullen hier ruim van te voren schriftelijk door de school op de hoogte worden gebracht.

Verzekering:
De risico's van ongevallen zijn bij een buitenschoolse activiteit veelal groter dan bij het verblijf op school. Een goede verzekering is hierbij van belang.
CBS Het Kompas heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Dit betekent dat als een kind iets overkomt en een namens de school aangestelde begeleider hiervoor aansprakelijk gesteld is, dat dit verzekerd is wanneer het ongeval zich voordoet tijdens schoolactiviteiten.
Deze verzekering betreft personeelsleden, kinderen, stagiaires, ouders en vrijwilligers die namens de school handelen ten tijde van de activiteit.

Handleiding buitenschoolse activiteiten:
We onderscheiden de volgende buitenschoolse activiteiten:

 1. wandelen naar… van… binnen bebouwde kom
 2. wandelen naar… van… buiten bebouwde kom
 3. fietsen naar.. van …
 4. zwemmen
  1. in lesverband
  2. zwemmen recreatief
 5. uitstapjes: schoolreizen, pretparken….
 6. uitstapjes: excursies, theater, museum….
 7. uitstapjes openbaar vervoer
 8. spontane uitstapjes

De in de bijlage genoemde aantallen betreffen het minimaal benodigd aantal begeleiders. Elke school kan hiervan afwijken, afhankelijk van de situatie en besluiten meer begeleiders in te zetten.
 

Ad 1 en 2. Wandelen naar en van ...

Ingevuld kan hier bijv. worden bibliotheek, sportveld, excursieplaats.
Hierbij gelden de volgende afspraken met kinderen:

 • we wachten op elkaar,
 • we lopen in een rij;
 • we wachten bij oversteken,
 • we steken over als de begeleider/leerkracht het aangeeft;
 • etc.
   

Ad 3. Fietsen naar en van ...

Ingevuld kan hier bijv. worden: bibliotheek, gymzaal, sportveld, excursieplaats.
Hierbij gelden de volgende afspraken met kinderen:

 • de fiets moet veilig zijn,
 • één kind per fiets,
 • we wachten op elkaar,
 • we wachten bij oversteken,
 • we steken over als de begeleider/leerkracht het aangeeft;
  etc.


Ad 4. Zwemactiviteiten in zwembaden waar toezicht aanwezig is.

Hierbij maken we onderscheid naar zwemmen in lesverband en recreatief zwemmen.

Ad 4a. Zwemmen in lesverband

C.B.S. Het Kompas neemt deel aan Swim2Play. Dit zijn geen zwemlessen waarin leerlingen oefenen voor hun zwemdiploma. Het karakter van Swim2Play is anders. Op deze website kunt u daar meer informatie over lezen. Mede daarom verwijzen we naar het protocol Swim2Play (aangeleverd door Bad Hesselingen) wat op de website van C.B.S. het Kompas staat. Zwemmen in lesverband in een onderdeel wat in dit protocol is vervallen.

Ad 4b. Recreatief zwemmen

            Deels al opgenomen in protocol Swim2Play (aangeleverd door Bad Hesselingen).
            Verder geldt dat: Er wordt alleen in erkende zwembaden gezwommen waarbij toezicht gehouden
            wordt door gediplomeerd personeel. 
            Let op: dit ontslaat de school niet van haar verantwoordelijkheid.
            Zie bijlage voor begeleiding: groepen 5 t/m 8
            Ouders verklaren tevoren schriftelijk,

 • op de hoogte te zijn van de zwemactiviteit,
 • of hun kind in het bezit is van een zwemdiploma en
 • of het kind op het zwembad mag blijven als de activiteit wordt beëindigd en de klas huiswaarts keert.
  (In het laatste geval ligt de verdere verantwoordelijkheid bij de ouders.)

 

Ad 5-6. Georganiseerde (dag)uitstapjes met auto's of ander vervoermiddel

Hierbij maken we onderscheid in twee categorieën:
A.        Uitstapjes met een open karakter (schoolreisjes, pretparken e.d.)

Van deze uitstapjes zijn de data ruim van tevoren gepland.

Er is ook een goede voorbereiding waarin het dagprogramma duidelijk wordt.

B.        Uitstapjes met een gesloten karakter (excursies, theaterbezoek e.d.).

Deze uitstapjes worden vaak in het kader van lesactiviteiten georganiseerd.
Bij categorie A zijn de volgende afspraken gemaakt:

 • De EHBO-doos wordt meegenomen
 • Ieder kind heeft een naamkaartje (desnoods in broekzak of als sticker) met daarop naam en adres van de school, als bij de activiteit ook externen aanwezig kunnen zijn.
 • Er is één begeleider vrij gepland voor noodsituaties en/of calamiteiten
  (als je met een grote groep op stap gaat);
 • Indien nodig kan er snel een vervoermiddel (auto, taxi, hulpdienst) ter plaatse zijn.
 • Indien nodig is er voor elk kind (groepen 3 t/m 7) een schoolshirt wat het kind draagt.

Bij zowel categorie A als B geldt het volgende:

 • De EHBO-doos wordt meegenomen.
 • evenals verzorgende artikelen als handdoek/washand etc.; versnaperingen.
 • De school en/of contactpersoon is telefonisch bereikbaar.
 • Minimaal één van de begeleiders is in het bezit van een mobiele telefoon.
 • Het vervoeren van kinderen in personenauto's dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
  • kinderen dienen op een manier vervoerd te worden die aan de wettelijke bepalingen voldoet.
  • het gebruik van autogordels is verplicht.
  • afhankelijk van het aantal gordels, mogen er kinderen vervoerd worden, met dien verstande dat van 1 gordel slechts 1 kind gebruik mag maken.
  • voorin mogen kinderen vervoerd worden vanaf ongeveer 10 à 12 jaar met een lengte (groter dan 1,35m) die een veilig gebruik van de gordel garandeert.
  • De chauffeur heeft de beschikking over een geldig rijbewijs.
  • (Voor de auto is een inzittendenverzekering afgesloten.)
    

Ad 7. Uitstapjes met het openbaar vervoer

Uitstapjes met het openbaar vervoer komen bij uitzondering voor.
De voorwaarden zijn hetzelfde als bij de uitstapjes met een open karakter.
Vanzelfsprekend is:

 • naam/adressenlijst van de kinderen en voldoende geld meenemen.
 • op een vast tijdstip op een vast punt afspreken;
 • ingeschatte tijd van het uitstapje bekend maken aan ouders en op school.
  Het is aan te raden op speelse wijze met kinderen bespreekbaar te maken wat je kunt doen als je de groep kwijt bent.

   

Ad 8. Spontane uitstapjes

Aangezien excursies als lesondersteunende activiteit behoren tot de 'normale' gang van zaken op school, kan het ook voorkomen dat excursies een spontaan karakter hebben.
Voor deze 'spontane' excursies gelden uiteraard dezelfde regels als voor 'geplande' excursies.
Bij dit protocol hoort het onderstaande schema m.b.t. minimum aantal begeleiders per activiteit.
Situaties kunnen echter divers zijn: de groepen, tijdstippen, trajecten e.d. kunnen aanpassingen vereisen. De school zal hierin passende maatregelen nemen (indien nodig).

 activiteit Groep 1 - 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 - 8
Wandelen
naar.. van…
binnen
bebouwde kom
1 op 10 ll. 1 per groep 1 per groep 1 per groep 1 per groep 1 per groep
Wandelen
naar… van…buiten
bebouwde kom
1 op 10 ll. 1 op 10 ll. 1 op 10 ll. 1 per groep 1 per groep 1 per groep
Fietsen
naar.. van…
niet niet 1 op 10 ll. 1 op 10 ll. 1 op 10 ll. 1 op 10 ll.
Zwemmen
in lesverband
niet niet niet niet niet niet
Zwemmen
recreatief
niet niet niet 1 per groep 1 per groep 1 per groep
Uitstapjes Schoolreizen,
pretparken….
1 op 8 1 op 8 1 op 10 1 per groep 1 per groep 2 per groep
Uitstapjes
Excursies, theater, museum….
1 op 10 1 op 10 1 op 10 1 per groep 1 per groep 1 per groep
Uitstapjes
openbaar vervoer
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1 op 10

Opm.
Er zijn minimale aantallen genoemd. Situaties kunnen echter divers zijn: de groepen, tijdstippen, trajecten e.d. kunnen aanpassingen vereisen.