Protocol Social Media

In onderstaande tekst leest u hoe we vorm en inhoud geven aan het gebruik van social media in ons kindcentrum.

Protocol social media.

 

Website

Met onze website willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daar op het internet naar op zoek is.
a. Deze informatie bestaat onder andere uit:

 • beschrijving van de identiteit van de school
 • de wijze van omgang met en zienswijze op kinderen
 • de beschrijving van ons onderwijs
 • de activiteiten die de school ontplooit

b. We richten ons hierbij zowel op degenen die de school reeds bezoeken alsook andere belangstellenden.
c. Op onze website is recente informatie te vinden over (actuele) gebeurtenissen in en rond de school. Daarom wordt bijvoorbeeld de nieuwsbrief op de website gepubliceerd. De directie is verantwoordelijk voor het plaatsen en/of delen van de wekelijkse nieuwsbrieven en thematische nieuwbrieven.

Verantwoording:
De website is grotendeels opgebouwd uit informatie uit onze schoolgids. De ICT-beheerder en/of directie plaatst deze informatie op de website. Dit zal plaatsvinden zo spoedig mogelijk nadat de nieuwe schoolgids wordt uitgegeven. De ICT-beheerder doet dat eventueel in overleg met de directie.

 

Facebook/ Twitter/ Instagram

Bovenstaande social media is o.i. vooral bedoeld voor korte en up-to-date-informatieverstrekking.

 • Via Facebook/ Twitter/ Instagram willen we ouders op de hoogte houden van de leuke activiteiten die wij met de verschillende groepen doen.
 • Ook delen wij op deze manier informatie over activiteiten als peutergym en andere buitenschoolse activiteiten.
 • Leerkrachten leveren daarvoor gevraagd en ongevraagd tekst- en beeldmateriaal aan.
 • De beheerder van de Facebookpagina plaatst regelmatig (zo mogelijk 1 keer per week) nieuws op de pagina.
 • Bij beeldmateriaal wordt rekening gehouden met de privacyvoorwaarden welke door de ouders zijn aangegeven.


Parro

Parro is een gesloten (Whatsapp-)omgeving waarin alleen deelgenomen kan worden door de ouders/verzorgers van ons kindcentrum. De school kan hiervoor autorisatie verlenen.
M.i.v. 2022 maken we als school gebruik van deze communicatie-app Parro ‘Alle oudercommunicatie onder één dak’. Deze communicatie kan zowel een algemeen verslag van de dag betreffen als een serie foto’s, maar ook een persoonlijk bericht van ouders naar leerkracht en/ of andersom. Doel hiervan is om de ouderbetrokkenheid positief te stimuleren. Het is immers bewezen dat betrokkenheid van ouders een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van kinderen. 

Afspraken:

 • Leerkrachten en/of onderwijsassistenten communiceren klassennieuws met ouders via de PARRO-omgeving en/of Parnassys (schooladministratie).
 • Afspraak is dat elke groep minimaal 1 keer per week foto’s of nieuws communiceert naar de ouders van de groep.
 • Bouwcoördinatoren en/of directie communiceren nieuws voor een bredere doelgroep dan één klas (bijvoorbeeld per bouw of voor de alle ouders).
 • Leerkrachten nodigen ouders uit voor voortgangsgesprekken via de PARRO-omgeving. Daarbij houden ze zich aan de gemaakte afspraken.
 • Absentiemeldingen worden door ouders in de PARRO-omgeving gedaan of telefonisch. Leerkrachten melden de leerling weer hersteld als het op school verschijnt.
 • Ouders kunnen met leerkrachten een gesprek aangaan via deze app. Elke leerkracht heeft dit voor zijn/haar groep goed ingesteld in de app.
 • Aan het begin van elk cursusjaar en halverwege het cursusjaar maakt de school de ouders attent om de instellingen m.b.t. privacy in Parro te controleren en eventueel aan te passen. 
  Aanpassing hiervan staat dan voor een aantal weken 'open' voor ouders. 
  Mochten ouders e.e.a. toch willen aanpassen op een ander tijdstip/periode, dan is dat natuurlijk mogelijk door dit kenbaar te maken bij de school. 


Whatsapp

In ons team
In het team maken we als school gebruik van de communicatie-app Whatsapp.
Hierin worden alleen belangrijke, zakelijke dingen gecommuniceerd verband houdend met het werk.
Het is voor ons een intern communicatiemiddel.
We gebruiken geen Whatsapp naar ouders. Daarvoor is Parro aangeschaft.

Afspraken:

 • Leerkrachten en/of onderwijsassistenten communiceren indien nodig via Whatsapp.
 • Personeelsleden communiceren via Whatsapp vooral zakelijke dingen verband houdend met het werk.
 • In het team bestaat naast de team-Whatsapp (van het hele team) ook een bouw-Whatsapp (voor alleen ‘bouwberichten’).
 • Leerkrachten nemen geen deel aan de klassen-Whatsapp die mogelijk door de klassenouders wordt ingesteld.
 • De school is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze klassen-Whatsapp.
 • Het taalgebruik in Whatsapp (van het team of van de bouw) is professioneel.

Tussen de leerlingen
Ook leerlingen maken gebruik van Whatsapp merken wij steeds meer op onze school. Met betrekking tot Whatsappgebruik tussen leerlingen hebben wij als school de volgende standpunten:

 • De school is niet verantwoordelijk voor de Whatsappcommunicatie tussen leerlingen onderling.
 • Ervaring heeft ons geleerd dat de school soms zal moeten acteren op deze communicatie in het kader van het pedagogisch belang. Daar waar nodig schakelen we ouders hierbij in.
 • We stellen het zeer op prijs als ouders/verzorgers het gebruik van socialmedia-apps door hun kind(eren) met enige regelmaat samen bespreken met hun kind(eren).
   

Privacy (AVG):

Een aantal schoolgebonden afspraken:

 • Bij aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangen de ouders van de school een digitale versie van de schoolgids.
 • Bij aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangen de ouders/verzorgers een digitale klassenlijst. Hierop staan contactgegevens van elk gezin (m.u.v. gezinnen die dit om welke reden dan ook niet kenbaar gemaakt willen hebben).
 • In de schoolgids wordt melding gemaakt van het bestaan van onze website en social media.
 • Op onze website en/of social media kunnen o.a. werk en/of foto’s van kinderen worden geplaatst.
 • Op het aanmeldingsformulier kunnen ouders aantekenen of zij wel/geen bezwaar hebben tegen het plaatsen van werk/foto’s van hun kinderen op de website en/of social media (zie ook PARRO).
 • De administratief medewerker verzamelt bovenstaande gegevens en noteert dit in de schooladministratie (Parnassys)..
 • In Parro kunnen leerkrachten en/of onderwijsassistent dagelijks onderzoeken of er werk of foto’s van kinderen op de website/social media geplaatst mag worden.
 • Een overzicht is op klasniveau beschikbaar voor de leerkrachten in PARRO
 • Het werk en/of foto’s van kinderen, waarvan de ouders bezwaar maken, wordt niet op de website/social media gepubliceerd.
 • Ouders kunnen hun besluit m.b.t. social media ten allen tijde herzien. Zij maken dit besluit schriftelijk kenbaar aan de directie van de school.
 • Bij de publicatie van foto’s of werk van kinderen zullen geen achternamen van kinderen worden vermeld.
 • Op de website wordt geen persoonlijke informatie van de personeelsleden, AC-leden,(G) M.R-leden vermeld (zoals adressen en telefoonnummers e.d.)
   

maart 2022