Protocol stageplaatsen onderwijs-assistenten

Standpunt:

Het Kompas werkt met onderwijsassistenten.
Onderwijsassistenten (OA) zijn extra handen in de klas. Dat betekent dat door de inzet van de OA meer aandacht kan worden besteed aan (de leerprocessen van) kinderen.
Het Kompas biedt aan studenten van ondergenoemde opleidingen een stageplaats aan.
Dit doet zij i.s.m. verschillende opleidingsinstituten zoals:  

 • Deltion College (Zwolle),
 • Alfa College (Hoogeveen)
 • Drenthe College (Meppel) en
 • Landstede (Zwolle).

De medezeggenschapsraad wordt in kennis gesteld van mogelijke stageplaatsen.


Plaatsing:

Studenten (O.A.) die gebruik willen maken van een stageplaats op onze school, worden middels bemiddeling van het opleidingsinstituut geplaatst.
Conform de aldaar gemaakte afspraken meldt een student (O.A.) zich aan bij onze school.
Voorafgaand aan het daadwerkelijke besluit van een stageplaats heeft de school (directeur/stagebegeleider) met de kandidaat gesproken.
Tijdens dit gesprek worden wederzijdse verwachtingen naar elkaar uitgesproken  (zie informatie in bijlage). Tevens krijgt de student (O.A.) een rondleiding door de school en wordt het onderwijskundige concept verhelderd.
Afhankelijk van dit gesprek worden de stageplaats definitief aangeboden/niet geaccepteerd.
Bij gebleken geschiktheid ontvangt de student een schoolgids en dit protocol.
De school ontvangt het stagecontract. Dit stagecontract wordt opgeborgen in de map STAGES.
Studenten (O.A.) dienen (indien gevraagd) een VOG (Verklaring omtrent Gedrag) te kunnen overleggen voorafgaand aan hun stage.
 

Wat hebben we jou als student O.A. te bieden? Een uitdagende werkplek!

We dagen studenten (O.A.) ‘werk’ te maken van hun stageplaats en stage-opdrachten.
We vinden het belangrijk dat de student (O.A.) zichzelf laat zien (authenticiteit).
We spreken studenten (O.A.) aan op grond van hun competenties en leerdoelen.
Wanneer de stageplaats wederzijds goed verloopt kunnen afspraken worden gemaakt m.b.t. ‘verruiming van taken’.
 

Wat doen we wanneer het niet zo goed verloopt.

Wanneer wederzijdse verwachtingen niet worden waargemaakt wordt allereerst het persoonlijke gesprek aangegaan.
Afhankelijk van de inhoud van dit gesprek worden (vervolg)afspraken gemaakt.
Deze worden na de afgesproken periode geëvalueerd.
Mochten er geen verbeteringen optreden volgt een gesprek met de directie.
Hiervan wordt het opleidingsinstituut op de hoogte gesteld.
Mocht hierna geen verbetering optreden dan kan de stageplaats ontbonden worden.

Wat verwachten wij van jou (de student O.A.) als onderwijsassistent?
We verwachten op school

 1. Dat jij je goed op de hoogte stelt van het wel en wee op school
  Dat betekent dat je de schoolgids goed gelezen hebt.
  Deze heb je ontvangen bij je eerste dag op onze school.
 2. Dat je de wekelijkse nieuwsbrieven leest.
  Deze staan op de website van de school. Klik hier voor de nieuwsbrieven
 3. Dat je actief deelneemt aan buitenschoolse en naschoolse activiteiten zoals bijvoorbeeld: Kerst, Pasen, Koninginnedag
 4. Dat je je handen uit de mouwen steekt als er werk ligt. Laat zien wie je bent en wat je wilt. M.a.w. maak wat van je stagedagen…. Het kan een leuke tijd zijn.
 5. Dat je, wanneer de leerkrachten een studiedag hebben die samen valt met je stagedag, werk doet voor je klas/ klassenoverstijgende activiteiten (welke je worden aangedragen door de stagebegeleider)
 6. Dat je ’s morgens om uiterlijk 8.15 uur op school bent.
 7. Dat je niet vertrekt als je werk nog niet af is. Vraag dus (als je twijfelt) aan je mentor of je kunt gaan.
 8. Dat je niet eerder vertrekt dan 16.00 uur
 9. Dat je bij ziekte je telefonisch afmeldt (met redenen) en aangeeft hoe lang je denkt ziek te zijn.
 10. Dat je in open communicatie bereid bent veel te leren. Vraag dus als je iets niet snapt. Je bent hier om te leren.
 11. Dat je goede omgangsvormen hebt met ouders, kinderen en leerkrachten.

We verwachten in de klas

 1. Dat je leerlingen begeleidt bij onderwijskundige activiteiten (bijv. extra hulp geven). Dat kan zowel individueel als in kleine groepen zijn. Maak hierover goede afspraken met je mentor.
 2. Dat je (incidenteel) eenvoudige lessen geeft zoals bijv. voorlezen
 3. Dat je assistentie verleent bij lessen leerkracht. Ga dus niet achter in de klas zitten. Ga wat doen! Overleg met je mentor wat je zou kunnen doen.
 4. Dat je absenten invoert in het computerprogramma Parnassys
 5. Dat je meehelpt met het invoeren van toetsresultaten e.d.
 6. Dat je na schooltijd helpt bij allerlei naschoolse activiteiten, zoals de vloer vegen, opruimen, nakijken e.d.

Wat verwachten we nog meer:

 1. Je loopt mee pleinwacht (je bent dus niet de pleinwacht).
  Dit doe je op dagen i.o.m. je mentor
 2. Je loopt mee naar het gymlokaal

Wat mag je niet:

 1. Toetsen afnemen van een groep waar je niet assisteert.
 2. Met derden praten over vertrouwelijke informatie (van school, leerkrachten, leerlingen en/of ouders).
 3. Zonder toestemming van je mentor onderwijskundig inhoudelijke gesprekken voeren met ouders.

Lesgeven

Op zich mag je geen lessen geven. Daartoe word je niet opgeleid. Dat is een taak van de leerkracht
Wanneer je opleidingsinstituut je lesgevende activiteiten opdraagt is het aan de leerkracht om te beslissen of jij dat aan kan. Indien nodig zullen wij dit communiceren met je opleidingsinstituut. Dit betekent dat dit per assistent kan verschillen.