Rouwprotocol

Dit protocol omvat veel punten die vooral gelden als leidraad. De exacte invulling is afhankelijk van wie er overleden is en de relatie van de overledene tot elke specifieke klas.

Een leerling van de school komt te overlijden.

Te nemen stappen                                       

 • De groepsleerkrachten informeren de kinderen wat er is gebeurd met … (naam van de leerling). De kinderen moeten veel gelegenheid krijgen te praten.
 • De groepsleerkracht van het overleden kind zorgt in overleg met de intern begeleider dat er iets speciaals gebeurt rondom de zitplaats (tafel en stoel) van de leerlingen. Bijvoorbeeld:
  • kaars plaatsen
  • een foto van de leerling erop (kan alleen in overleg met de ouder(s))
  • laatst gemaakte werkjes neerleggen
  • schriften van het kind
  • iets laten tekenen door de kinderen van de groep 
 • De groepsleerkracht/directeur belt de ouders op voor een afspraak om een bezoek af te leggen.
 • De groepsleerkracht en de directeur gaan samen op bezoek bij de ouders van het overleden kind.
 • Tijdens dat bezoek wordt het draaiboek “rouwverwerking” met de ouders besproken.
 • De directeur stelt een brief op voor alle ouders van de school.
 • De brief voor de ouders wordt voorgelegd aan de ouders van het overleden kind. Na toestemming wordt deze verzonden aan de ouders. 
 • Aandachtspunten zijn o.a. : 
  • Mag het adres van de leerling in de brief staan?
  • Moet er een bericht in de nieuwsbrief van de week? 
 • De school heeft diverse boeken aangeschaft die in een mand komen die speciaal bestemd blijft voor ‘rouwverwerking’.
 • De kinderen kunnen na het bekend worden van het overlijdensbericht iets maken in de klas.
 • De groepsleerkracht gaat dit met de kinderen overleggen (denk ook aan broertjes en zusjes op school). Te denken valt aan:
  • gedichten maken
  • rouwboekje
  • gedenkboom met briefjes

 

Bij al deze te nemen stappen is er goed overleg tussen de leerkracht, de directie en de intern begeleiders. De leerkracht krijgt de ondersteuning die hij/ zij wenst vanuit directie en intern begeleiders. Indien gewenst worden derden ingeschakeld (bijv. Schoolmaatschappelijk werk).

 

Gedenktafel

 • I.o.m. de nabestaanden komt er in de hal van de school een gedenktafel te staan.
 • In een teambijeenkomst zal overlegd worden wie deze tafel inricht.
 • Materialen voor de tafel worden i.o.m. nabestaanden geplaatst op de gedenktafel. (eventueel zitten materialen in bovengenoemde mand.)
 • In ieder geval zal er een brandende kaars en een schrift/map liggen waarin ieder die dit wil zijn/haar gedachten kan opschrijven. De intern begeleider zorgt met de groepsleerkracht voor de praktische invulling.

 

Advertentie

 • I.o.m. nabestaanden wordt al dan niet een advertentie geplaatst.
 • De eventueel te plaatsen advertentie zal namens het team worden geplaatst.
  (Voorbeelden zitten in een multomap die standaard in de mand zit.)
 • De directie zal een kaart sturen naar de ouder(s).
 • Eventueel worden bloemen meegenomen naar de afscheidsceremonie. 

 

Begrafenis/ Afscheidsceremonie

 • Kinderen zullen op vrijwillige basis de begrafenis of crematie bezoeken.
  De kinderen zullen dan zoveel mogelijk met hun eigen ouder(s) naar de bijeenkomst gaan. Eventueel kan een leerkracht een kind onder zijn/haar hoede nemen.
 • De kinderen krijgen hierover een speciale brief mee naar huis.
 • Daarvoor zal eerst overleg plaatsvinden met de ouder(s) van de overledene (misschien vindt de bijeenkomst in besloten kring plaats).
 • Als de school geen uitnodiging ontvangt voor de plechtigheid houden we een moment van stilte op school (eventueel voor de onderbouw en een voor de bovenbouw).
 • Als de school wel een uitnodiging ontvangt, dan hebben alle kinderen op dat moment vrij.
   

Bijdrage kinderen

 • De kinderen kunnen i.o.m. nabestaanden gedichten, tekeningen en/of bloemen meenemen naar de plechtigheid. Deze zullen dan een plaats krijgen zoals afgesproken is met nabestaanden. 
   

Na de plechtigheid

 • Aan het eind van de week kan er een weeksluiting worden gehouden.
 • De gemaakte materialen door kinderen zullen worden gebundeld en aangeboden worden aan de ouder(s) door de groepsleerkracht.
 • De geboortedatum van het overleden kind zal genoteerd worden op de kalender, zodat de eerste keer na het overlijden van het kind de school aandacht schenkt aan deze dag. Met het team zal dan overlegd worden hoe te handelen.
 • Een jaar na het overlijden van het kind zal (indien gewenst door de nabestaanden) de school opnieuw aandacht schenken aan het gebeurde. 

 

Te handelen in vakantietijd

 • Alle medewerkers worden zoveel mogelijk ingelicht (via personeelsapp c.q. e-mail).
 • Alle medewerkers komen bij elkaar op een ander af te spreken dag en tijdstip.
 • De ouders van de klasgenoten worden telefonisch op de hoogte gebracht.
 • De wensen van de ouder(s) van de overledene worden geïnventariseerd.
 • Delen van bovenstaande afspraken zullen in overleg met nabestaanden worden uitgevoerd.

 

 

 

Een leerkracht van de school komt te overlijden.

 • De medewerkers worden zo spoedig mogelijk geïnformeerd door de directie.
 • De leerlingen worden in de klassen door de leerkrachten geïnformeerd (als de leerkracht dit wenst, kan deze hierbij hulp krijgen van een directielid of intern begeleider).
 • De ouders van de leerlingen waarvan de groepsleerkracht is overleden, worden door de directie gebeld. Deze gezinnen krijgen thuis de tijd om het overlijden te bespreken en worden op een later moment die dag op school verwacht.
 • Er volgt een klassengesprek waarin een ieder zijn emoties kwijt kan.
 • Kinderen die zich het overlijden van hun leerkracht zo zeer aangetrokken hebben, kunnen na overleg met de ouders naar huis.
 • We beginnen de dag met een aangepast programma (afhankelijk van de klas).
  Bijvoorbeeld d.m.v. het maken van een tekening en het opschrijven van een herinnering proberen we te komen tot rouwverwerking.
 • Voor zover mogelijk proberen we het normale lessenprogramma hierna weer te vervolgen.
 • Aan het begin van elk nieuw dagdeel wordt indien gewenst een klassengesprek gehouden, eventueel gevolgd door een aangepast programma.
 • Zo spoedig mogelijk brengt (een deel van) het team een bezoek aan de nabestaanden (indien wenselijk).
 • Na overleg met de nabestaanden wordt gesproken over hun eventuele wensen m.b.t. de afscheidsceremonie.
 • Een rouwadvertentie wordt geplaatst (i.o.m. nabestaanden).
 • De ouders kunnen er voor kiezen af te zien van het bijwonen van de begrafenis door hun kind. Deze kinderen blijven dan thuis.
 • Namens het team wordt een kaart gestuurd.
 • In de nieuwsbrief komt een bericht te staan.

 

 

Een ouder komt te overlijden

 • De medewerkers worden zo spoedig mogelijk geïnformeerd door de directie.
 • De leerlingen worden in de klassen door de leerkrachten geïnformeerd (als de leerkracht dit wenst, kan deze hierbij hulp krijgen van een directielid of intern begeleider).
 • Er volgt een klassengesprek waarin een ieder zijn emoties kwijt kan.
 • Kinderen die zich het overlijden van hun leerkracht zo zeer aangetrokken hebben, kunnen na overleg met de ouders naar huis.
 • We beginnen de dag met een aangepast programma (afhankelijk van de klas).
  Bijvoorbeeld d.m.v. het maken van een tekening en het opschrijven van een herinnering proberen we te komen tot rouwverwerking.
 • Voor zover mogelijk proberen we het normale lessenprogramma hierna weer te vervolgen.
 • Aan het begin van elk nieuw dagdeel wordt indien gewenst een klassengesprek gehouden, eventueel gevolgd door een aangepast programma.
 • Zo spoedig mogelijk brengt (een deel van) het team een bezoek aan de nabestaanden (indien wenselijk).
 • Na overleg met de nabestaanden wordt gesproken over hun eventuele wensen m.b.t. de afscheidsceremonie.
 • Een rouwadvertentie wordt geplaatst (i.o.m. nabestaanden).
 • De ouders kunnen er voor kiezen af te zien van het bijwonen van de begrafenis door hun kind. Deze kinderen blijven dan thuis.
 • Namens het team wordt een kaart gestuurd.
 • In de nieuwsbrief komt een bericht te staan.

 

 

April 2022