Huiswerk is leuk

In het huiswerkprotocol staan de afspraken die wij gemaakt hebben omtrent huiswerk op onze school.

Protocol Huiswerk

Onze afspraken m.b.t. het omgaan met huiswerk.

Dat kinderen op onze school al huiswerk mee krijgen is niet voor niets. Kinderen onthouden lesstof niet na één keer vertellen of lezen. Huiswerk zorgt voor herhaling en leert ze verbanden zien waardoor ze de leerstof daadwerkelijk opnemen. Bovendien gaat het bij huiswerk niet alleen om de inhoud en het leren voor later, maar ook om het ontwikkelen van vaardigheden die het kind nodig heeft: plannen, doorzetten, zelfstandigheid, strategieën ontwikkelen, verantwoordelijkheid en stressbestendigheid. We willen ze voorbereiden op het voortgezet onderwijs, waar huiswerk (van verschillende vakken) gangbaar is.
Sleutelwoorden bij huiswerk zijn (voor ouders) belangstelling en begrip. Help uw kind als daar behoefte aan is. Stimuleer uw kind zelf te antwoorden en oplossingen te vinden. Let er ook op hoe uw kind huiswerk aanpakt en plant. Zorg voor de juiste werkomstandigheden: rust, ruimte en privacy. Met deze suggesties willen we u de helpende hand bieden.
 

Wat bevorderend werkt wanneer u uw kind begeleidt bij het huiswerk

 • Aansporen om te beginnen met het huiswerk
 • Belangstelling blijven tonen, ook als het goed gaat.
 • Samen met uw kind een planning maken. Dit kunt u eventueel inzichtelijk maken door middel van een agenda of weekplanning.
 • Veel kinderen stellen spreekbeurten en werkstukken uit. Interesse tonen helpt ze op weg:
  Wat wordt het onderwerp? Hoe kom je aan informatie?
 • Samen met uw kind tijden vaststellen voor huiswerk.
  Beter niet: direct na school (eerst even pauze); als het kind al snel ergens naar toe moet; als uw kind moe van bijvoorbeeld de sportclub komt; op het laatste moment.
 • Zorgen dat uw kind voldoende nachtrust krijgt.
 • Bij vragen of ongerustheid contact opnemen met de leerkracht.

Wat belemmerend werkt wanneer u uw kind begeleidt bij het huiswerk

 • Ruzie maken over huiswerk: uw kind moet het uiteindelijk zelf doen en is zelf verantwoordelijk.
 • Zelf het huiswerk maken, hoe verleidelijk dat ook is.
 • Direct antwoorden bieden; laat uw kind het eerst zelf eens proberen op te lossen.
 • Te snel verwijten maken als het niet goed gaat; geef ruimte voor een open gesprek.
 • Straffen als uw kind zijn huiswerk niet maakt.
  Stimuleren helpt meer: als je nu vast je huiswerk maakt, kun je zo lekker naar buiten/computeren/sporten…
 

 

Het meegeven van huiswerk door school


We gebruiken dit huiswerkprotocol als richtlijn. Incidenteel moet hiervan afgeweken kunnen worden als de situatie daarom vraagt.
 
Huiswerk per vak
 
Spelling > Bloon.nl en spellingoefenen.nl (groep 5 t/m 8)
De kinderen (indien nodig en i.o.m. ouders) kunnen door middel van bloon.nl en spellingoefenen.nl de categoriewoorden oefenen.
Ze hebben hier ongeveer 3 weken de tijd voor.
Aansluitend krijgen de kinderen op school een dictee.
 
Rekenen > Rekentuin (groep 5 t/m 8)
De kinderen (indien nodig en i.o.m. ouders) kunnen door middel van ‘Rekentuin’ het automatiseren van de sommen oefenen.
Dit biedt de kinderen ondersteuning bij de rekenlessen.
 
Begrijpend lezen/ technisch lezen > Nieuwsbegrip (gr. 6,7,8)
De kinderen (indien nodig en i.o.m. ouders) kunnen door middel van ‘Nieuwsbegrip’ begrijpend lezen oefenen.
Ze leren strategieën toepassen, hun woordenschat wordt vergroot en het zal ook kunnen bijdragen aan technisch lezen.
 
Spreekbeurt en boekbespreking (groep 5 t/m 8)
Van iedereen wordt één spreekbeurt per schooljaar verwacht.
De kinderen vanaf groep 6 zorgen voor een spreekbeurt en een boekbespreking.
Dit zal thuis gemaakt moeten worden.
Hierbij mag u uw kind ondersteunen.
 
Informatie verwerken (groep 5 t/m 8)

In de groepen 5 t/m 8 wordt gewerkt aan informatieverwerking. Hierin zit een opbouw.
In groep 5 wordt de leerlingen geleerd om informatie te zoeken, een lapbook en een PowerPoint te maken. Vanaf groep 5 geeft elke leerling een spreekbeurt en een boekbespreking.
In groep 6 leren de leerlingen meer kritisch te kijken naar informatiebronnen en de juiste informatie te kiezen. Ook leren zij teksten samenvatten in de vorm van een mindmap. De gevonden informatie leren zij op verschillende manieren te verwerken. Denk bijvoorbeeld aan een muurkrant.
In groep 7 leren de leerlingen een voor- en een nawoord schrijven, leertekeningen maken en afbeeldingen in een tekstbestand plakken en bewerken.
Daarnaast oefenen de kinderen met het herschrijven van een bestaande tekst. Ze kiezen zelf sleutelwoorden om vervolgens de hoofdzaak van de tekst in eigen woorden te kunnen weergeven.

Uiteindelijk komen al deze geleerde vaardigheden in groep 8 bij elkaar en maken de leerlingen een compleet werkstuk.
De spreekbeurt en boekbespreking wordt thuis voorbereid. Het werkstuk wordt grotendeels op school gemaakt, maar ook thuis zal hieraan gewerkt moeten worden.
 

Zaakvakken (groep 6 t/m 8)

Voor de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie) wordt na elk blok/ hoofdstuk een toets gegeven. Er wordt van de leerlingen verwacht dat zij deze toets thuis leren. Niet alleen om de informatie meer eigen te maken, maar ook als voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Het huiswerk (een samenvatting van het blok en de bijbehorende begrippenlijst) gaat één week van tevoren mee.
In groep 6 geldt dit huiswerk voor de vakken biologie en topografie. Vanaf groep 7 geldt dit voor de vakken geschiedenis, biologie en de gebundelde toets topografie en aardrijkskunde.
Tot en met groep 7 geldt de afspraak dat er één toets (waar huiswerk voor is meegegeven) per week kan worden afgenomen. Ook zijn we terughoudend met het afnemen van toetsen in de week na een vakantie. Wanneer dit gebeurt, wordt het huiswerk ruim voor de vakantie meegegeven.

 

Engels (gr. 7 en 8)
De kinderen krijgen huiswerk mee (Engels woorden en zinnen) een week van te voren.  
Groep 7 krijgt woordlijsten mee, voor hen is leren thuis voor dit vak niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen.
 
Verkeer (gr. 7)
De kinderen krijgen huiswerk mee ten tijde van het verkeersexamen.
 

Januari 2022