Klachtenregeling en klachtenprocedure

 

Klachtenregeling en klachtenprocedure

Scholen zijn verplicht om een klachtenrege­ling te hebben. Dit is een officieel document over het indienen en afhandelen van ern­stige klachten, die te maken hebben met de school.

Het Kompas is een school die veel waarde hecht aan een goede communicatie tussen ouders, leerlingen en leerkrachten. Wij zien klachten als een mogelijkheid tot verbetering. Voor de goede gang van zaken wijzen wij u toch op de te nemen stap­pen:
 • Ga in eerste instantie met uw klacht naar degene die de klacht aangaat (bijv. de betrokken leerkracht) en pro­beer samen een oplossing te vinden.
 • Indien u er samen niet uitkomt of wan­neer stap 1 onbevredigend is verlopen, neem dan contact op met de directeur. Ook in deze fase wordt getracht onder­ling een oplossing te vinden.
 • Wanneer in stap 2 geen oplossing wordt gevonden, neemt u contact op met de contactpersonen van de school:
Mevr. Karin Hilgenga
tel: 0522-474956
Mevr. Margreet Holtman
tel. 0522-243638
 • Zij kunnen, indien dat nodig is, u verwij­zen naar de vertrouwenspersoon binnen onze Stichting: Mevr. Sylvia Palyama, Allee 1J, 7942 XZ  Meppel
  E-mail: [email protected]
 • Als blijkt dat u als ouders samen met de school en de vertrouwenspersoon er niet uitkomt, dan is er sprake van een ernstig conflict. Uw klacht kan dan offi­cieel worden gemeld bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
  Tel: 070 386 16 97
  internet: www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/
  e-mail: [email protected]
Tot slot:
Op school vindt u ter inzage:
 • De algemene klachtenregeling die onze stichting volgt
 • naam en adres van de contactpersonen
 • naam en adres van de vertrouwensper­sonen
 • reglement van instelling en het huishou­delijk reglement van de Lande­lijke Klachtencommissie.