Protocol: Gescheiden ouders in relatie tot school (informatieverstrekking)

Protocol: Gescheiden ouders in relatie tot school (informatieverstrekking)

Recht op informatie:

 • De school is gehouden ouders te informeren over de schoolvorderingen. Indien de ouders gescheiden zijn kan dit in de praktijk nog wel eens leiden tot problemen.
 • De wetgever heeft in het Burgerlijk Wetboek (art. 1:377 b,eerste lid) bepaald dat de ouder die met het ouderlijk gezag is belast verplicht is om de andere ouder (niet met ouderlijk gezag belast) op de hoogte te stellen omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot het kind; een informatieplicht derhalve.
 • Derden die beroepshalve over informatie beschikken met betrekking tot de verzorging en opvoeding van het kind zijn verplicht deze informatie te verstrekken als de ouder die niet met de opvoeding is belast daar om vraagt.
 • De school kan (gezien bovenstaande) besluiten pas informatie te verstrekken als daar uitdrukkelijk om wordt gevraagd.
 • Ook al vraagt de niet met het gezag belaste ouder om informatie dan mag de school weigeren deze informatie te verstrekken bijvoorbeeld omdat het belang van het kind zal worden geschaad.
  De ouder zonder gezag kan de rechter verzoeken te bepalen om de informatie alsnog te verschaffen.
 • Informatie aan de niet met het ouderlijk gezag belaste ouder/verzorger wordt niet verstrekt als de met het ouderlijk gezag belaste ouder schriftelijk te kennen geeft dat het in het belang van de leerling is om dat niet te doen. Dit belang moet blijken uit aangevoerde feiten en omstandigheden.

 
 
Het Kompas maakt daarom de volgende afwegingen:
1) Bij wie berust het ouderlijk gezag van gescheiden ouders?
mogelijkheden:

 • samen (in een ouderschapsplan is dan geregeld hoe de zorg en opvoedingstaken zijn verdeeld).
 • bij de moeder (met het gezag belaste ouder); de vader is vervolgens de niet met het gezag belaste ouder.
 • andersom.
 • soms kan ook een niet- juridische ouder om informatie vragen.

2) Waarom komt het verzoek om informatie niet terecht bij de met het gezag belaste ouder?
3) Wat vinden het kind en de andere ouder van het verstrekken van informatie?
4) Verzet het belang van het kind zich wellicht tegen het verstrekken van deze informatie?
5) (Indien noodzakelijk)
Kunnen kosten worden doorberekend aan de ouders (en zo ja, welke ouder?)

 
Standpunt van CBS Het Kompas.

 • De school verstrekt de gevraagde informatie in principe, tenzij het belang van de minderjarige zich tegen informatieverstrekking verzet.
 • Indien de school informatieverstrekking weigert zal de school dit motiveren.
 • We verwachten dat beide partners  gezamenlijk optimaal gebruik maken van de aangeboden informatiemomenten. In bijzondere gevallen kan school hiervan afwijken. Bijv. als er spreekavonden zijn waarbij beide ouders verschillende voorkeuren hebben. Er worden dan verschillende spreekmomenten ingepland.
 • Indien nodig mag en kan school een aantoonbaar bewijs van de gezaghebbende ouder vragen. Dat kan bijv. een copy van de omgangsregeling ouders (rechterlijke beschikking) zijn

 
 
Verstrekken van gegevens

Steeds vaker worden scholen geconfronteerd met ouders of gescheiden ouders die eisen dat zij het leerlingendossier van hun kind willen inzien. (Wet Bescherming Persoonsgegevens)
De Hoge Raad heeft indertijd bepaald dat er geen recht op inzage bestaat in het dossier voor zover het gaat om aantekeningen die voor persoonlijk gebruik (van de leerkrachten) zijn gemaakt en die niet bedoeld zijn om onder ogen van derden te komen (en ook niet onder ogen van derden zijn gekomen). Hoewel deze uitspraak zich richt op een contactjournaal van de Stichting Jeugdbescherming, is aannemelijk dat dezelfde afweging geldt voor scholen.
 
Standpunt van CBS Het Kompas

 • Aantekeningen voor persoonlijk gebruik door leerkrachten zijn niet ter inzage voor (gescheiden) ouders.
 • Aantekeningen voor persoonlijk gebruik door leerkrachten kunnen overdraagbaar zijn wanneer er grote zorgen zijn omtrent een leerling (zie bijv. protocol Kindermishandeling).
  Dit zal dan vooraf aan ouders kenbaar worden gemaakt.