Vervanging bij ziekte of verlof van de leerkracht

Wanneer een leerkracht wegens ziekte, stu­dieverlof of om een andere reden niet aan­we­zig is, wordt voor vervanging gezorgd.
Een vervanger kan een van de collega’s zijn of een leerkracht van buiten af.
Uitgangspunt hierbij is dat het onderwijs aan de kinderen zo optimaal mogelijk gege­ven blijft worden.
De organisatie van de school willen we steeds zoveel mogelijk in­tact laten.
Vandaar dat in elke groep een klassenmap aanwezig is met daarin verant­woord de aan­geboden leerstof, de groene kaart en klassen­regels. Hierin is ook de inlog te vinden voor Klasseplan e.d.
 
Bij afwezigheid wegens ziekte hebben we de volgende afspraken gemaakt:
1. Er wordt een invalleerkracht gezocht;

Indien er geen invalleerkracht beschikbaar is:
2. Leerkrachten met andere taken worden ingezet, bijv. de intern begeleider, de tutor, de onderwijsassistent, een directie-lid.

Indien er geen leerkracht met andere taken beschikbaar is:
3. De kinderen worden over de andere groepen verdeeld;
    Voor elk kind is een map* waarin materialen zitten welke kinderen zelfstandig kunnen doorwerken.
    Deze (nood)maatregel geldt m.n. voor kinderen uit de midden- en bovenbouw. 

Indien er echt geen andere mogelijkheid meer is:
4. We vragen de ouders om de kinderen een dag thuis te houden;
    Dit laatste zullen we alleen in uiterste nood doen en nooit zonder de ouders tevoren op de hoogte te stellen.